Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku

01 lipca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: fartuch chirurgiczny – 5 000 szt., maski jednorazowego użytku z włókniny – 65 300 szt., Fartuch urologiczny – 1 400 szt., Pokrowiec foliowy – 1 200 szt., Fartuch dla odwiedzających – 15 000 szt., Ubrania chirurgiczne – 200 kpl., Zarękawek chirurgiczny – 150 szt., Czepek pielęgniarski – 45 000 szt., Czepek chirurgiczny męski – 30 000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantoych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.07.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert-wyroby z włókniny.pdf
    pobierz (161 KB wybór ofert-wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 19 lipca 2011)
  • odpowiedzi 1-fartuchy, maski, czepki.pdf
    pobierz (311 KB odpowiedzi 1-fartuchy, maski, czepki.pdf, data publikacji: 07 lipca 2011)
  • SIWZ-maski, czepki, fartuchy.pdf
    pobierz (1226 KB SIWZ-maski, czepki, fartuchy.pdf, data publikacji: 01 lipca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)