Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku

02 lipca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Fartuch chirurgiczny – 5 000 szt; Zadanie nr 2 – Maski jednorazowego użytku z włókniny – 66 000 szt; Zadanie nr 3 – Fartuch urologiczny, pokrowiec foliowy – 3 000 szt; Zadanie nr 4 – Fartuch – 15 000 szt i ubrania chirurgiczne – 200 kpl., zarękawek chirurgiczny – 200 szt. Zadanie nr 5 – Czepki jednorazowego użytku z włókniny – 75 000 szt; Zadanie nr 6 – Fartuch urologiczny sterylny – 100 szt; Zadanie nr 7 – Osłona na stolik Mayo - 1350 szt; Zadanie nr 8 – Kieszeń samoprzylepna – 750 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.07.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Załączniki:

 • Wybór ofert-wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (131 KB Wybór ofert-wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 23 lipca 2012)
 • modyfikacja 2-wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (497 KB modyfikacja 2-wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 10 lipca 2012)
 • odpowiedzi 2-wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (395 KB odpowiedzi 2-wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 10 lipca 2012)
 • odpowiedzi 1 -wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (355 KB odpowiedzi 1 -wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 05 lipca 2012)
 • modyfikacja -wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (139 KB modyfikacja -wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 05 lipca 2012)
 • SIWZ_faruchy, maski, czepki.pdf
  pobierz (169 KB SIWZ_faruchy, maski, czepki.pdf, data publikacji: 02 lipca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)