Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku

08 czerwca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Sterylny fartuch chirurgiczny – 4 000 szt., Fartuch niesterylny – 5 000 szt., Sterylne, nieprzezroczyste ubranie chirurgiczne męskie – 100 kpl., Fartuch urologiczny – 1 450 szt., Maska chirurgiczna wiązana na troki – 55 000 szt., Maska chirurgiczna mocowana delikatnymi gumkami – 10 000 szt., Czepek pielęgniarski – 45 000 szt., Czepek chirurgiczny męski – 25 000 szt., Sterylny zarękawek chirurgiczny – 150 szt., Pokrowiec foliowy – 1000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.06.2010r. do godz. 10.00.

 4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 9. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_wyroby z włókniny j. użytku.pdf
  pobierz (137 KB wybór ofert_wyroby z włókniny j. użytku.pdf, data publikacji: 01 lipca 2010)
 • modyfikacja2_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (305 KB modyfikacja2_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2010)
 • odpowiedzi02_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (146 KB odpowiedzi02_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2010)
 • formularz ofertowy_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (96 KB formularz ofertowy_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2010)
 • odpowiedzi01_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (224 KB odpowiedzi01_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2010)
 • modyfikacja_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (197 KB modyfikacja_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2010)
 • SIWZ_fartuchy, czepki, maski.pdf
  pobierz (157 KB SIWZ_fartuchy, czepki, maski.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)