Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku, naczynia z masy papierowej przeznaczone do utylizacji w maceratorze, wkłady jednorazowego użytku do ssaków próżniowych

02 sierpnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, NACZYNIA Z MASY PAPIEROWEJ PRZEZNACZONE DO UTYLIZACJI W MACERATORZE, WKŁADY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SSAKÓW PRÓŻNIOWYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: maski chirurgiczne – 70 000 szt., czepki – 70 000 szt., ubrania chirurgiczne – 6 350 szt., 100 kpl., zarękawki – 700 szt., pokrowce – 960 szt., fartuch urologiczny – 800 szt., naczynia z masy papierowej przeznaczone do utylizacji w maceratorze – 34 400 szt., wkłady do ssaków jednorazowego użytku – 3 900 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.08.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_maski, czepki.pdf
  pobierz (1351 KB wybór ofert_maski, czepki.pdf, data publikacji: 31 sierpnia 2007)
 • odpowiedz01_maski-czepki0001.pdf
  pobierz (2423 KB odpowiedz01_maski-czepki0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz-maski-naczynia-fartuchy-wklady-pdf.pdf
  pobierz (224 KB siwz-maski-naczynia-fartuchy-wklady-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)