Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zakup laboratoryjnego systemu informatycznego, dzierżawa analizatora, dostawa odczynników i testów do badań mikrobiologicznych

18 listopada 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza:przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EUROna zadanie pt.: ZAKUP LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, DZIERŻAWA ANALIZATORA, DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH kod CPV 30255000-1 kod CPV 33253450-7 kod CPV 24496000-7 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 - Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii. Zakup, dostawa, wdrożenie i serwis laboratoryjnego systemu informatycznego. Dostawa odczynników i testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakteri G (+) i G (-). Dostawa krążków antybiogramowych i podłóż bakteriologicznych na płytkach Petriego i w pudrze. Zadanie nr 2 - Testy do szybkiej diagnostyki serologicznej. Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Zadanie nr 3 - Krążki diagnostyczne. Zadanie nr 4 - Odczynniki chemiczne do identyfikacji drobnoustrojów. Zadanie nr 5 - Ezy bakteriologiczne kalibrowane z drutu kanthalowego. Zadanie nr 6 - Testy do diagnostyki enteropatogennych szczepów Escherichia coli. Zadanie nr 7 - Testy do serologicznego typowania bakterii Salmonella. Zadanie nr 8 - Testy do oznaczania toksyny "A" Clostridium difficile. Zadanie nr 9 - Testy do szybkiego różnicowania bakterii Salmonella od innych Interobacteriaceae. Zadanie nr 10 - Podłoża do diagnostyki zakażeń układu moczowo-płciowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi 9.100,00 zł 7. Kryteria oceny ofert: - Cena - 60 %; - Jakość - 40 %. 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.01.2006 r. do godz. 10.00. 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)