Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zamkniety system do pobierania krwi

18 sierpnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 206 000 EURO na zadanie pt.:

ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI ORAZ INNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 8 - 9 ml śred. do 17 mm- 9 000szt. Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 4 - 5 ml śred. do 12 mm- 30 000 szt. Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 2 - 3 ml śred. do 12 mm- 60 000szt. Probówki do morfologii z napylonym EDTA poj. 1 - 2 ml śred. do 9 mm- 60 000 szt. Probówka od oznaczania glukozy z fluorkiem, sterylna poj. 1-1,5 ml- 600 szt. Probówki do koagulologii poj. 2,5 - 3 ml śred. do 13 mm- 36 000szt. Probówki do OB. wersja logarytmiczna- 10 000 szt. Igły systemowe 20 G x 1 ½- -20 000 szt. Igły systemowe 21 G x 1 ½- 50 000szt. Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną- 18 000 szt. Adaptery do podawania leku- 500 szt. Motylki systemowe 20 G (dł. wężyka do 60-80 mm)- 500szt. Motylki systemowe 21 G (dł. wężyka do 60-80 mm)- 500 szt. Probówki do gazometrii z heparyną litową buforowaną wapniem - 10 000 szt. Probówka okrągłodenna z polistyrenu bez dodatków do 5 ml śred. do 13 mm- 10 000szt. Probówki okrągłodenne z polistyrenu bez dodatków do 8 ml śred. do 13 mm- 90 000szt. Probówki okrągłodenne z polistyrenu bez dodatków do 11,5 ml śred. do 16 mm- 30 000 szt. Korki do probówek szerokości do 16 mm (pasujące do probówek z pozycji 17)- 1 000szt. Probówki stożkowe poj. 1,5 ml – bezbarwne typu Ependorf- 30 000 szt. Pojemniki do moczu poj. 100 ml z zakrętką- 25 000szt. Probówka do morfologii z napylonym EDTA, system otwarty- 10 000szt. Mikroprobówka do koagulogii z zakręcanym korkiem poj. 1,3 ml- 1 000 szt. Probówki z granulatem okrągłodenna z polipropylenu , system otwarty- 18 000 szt. Pipety jednorazowego użytku z polietylenu poj 3,5 ml- 18 000szt. Końcówka do pipety automatycznej do 0,2 ml typu Ependorf- 60 000szt. Końcówka do pipety automatycznej do 1,0 ml typu Ependorf- 6 000 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 70%; • jakość– 30%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 26.08.2008r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór oferty_zamknięty system.pdf
  pobierz (422 KB wybór oferty_zamknięty system.pdf, data publikacji: 28 sierpnia 2008)
 • odpowiedzi 01_zamknięty system.pdf
  pobierz (349 KB odpowiedzi 01_zamknięty system.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2008)
 • SIWZ_zam. system pobierania krwi oraz sprzętu lab.j.u..pdf
  pobierz (192 KB SIWZ_zam. system pobierania krwi oraz sprzętu lab.j.u..pdf, data publikacji: 18 sierpnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)