Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zamknięty system pobierania krwi oraz inny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

10 sierpnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI ORAZ INNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: - zamknięty system pobierania krwi – 315 200 szt. - sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku – 296 000 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

 • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

 • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

 • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert: Cena - 70% Jakość – 30%

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.08.2007 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor-oferty_zam-system-pobierania-krwi0001.pdf
  pobierz (399 KB wybor-oferty_zam-system-pobierania-krwi0001.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2007)
 • odpowiedzi01_zam-system-pobierania-krwi0001.pdf
  pobierz (407 KB odpowiedzi01_zam-system-pobierania-krwi0001.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2007)
 • siwz-system-pobierania-krwi-pdf.pdf
  pobierz (201 KB siwz-system-pobierania-krwi-pdf.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)