Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zestaw do zabiegów artroskopowych

18 maja 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na zadanie pt.:

ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zestaw do zabiegów artroskopowych: kamera cyfrowa medyczna, monitor medyczny, ksenonowe źródło światła, światłowód, obturator ołówkowy do kaniuli, trokar do kaniuli tępy, optyka artroskopowa, kaniula do optyki.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób:
  • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 6. Wadium nie wymagane.
 7. Kryteria oceny ofert:
  • Cena 100%,
 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.05.2007 r. do godz. 10.00.
 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja-o-zawarciu-umowy_artroskopia.pdf
  pobierz (274 KB informacja-o-zawarciu-umowy_artroskopia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • wybor_oferty-zestaw_artroskopowy0001.pdf
  pobierz (335 KB wybor_oferty-zestaw_artroskopowy0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz-zestaw-do-artroskopii.pdf
  pobierz (174 KB siwz-zestaw-do-artroskopii.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedz01.pdf
  pobierz (699 KB odpowiedz01.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • modyfikacja-tresci-specyfikacji.pdf
  pobierz (1118 KB modyfikacja-tresci-specyfikacji.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)