Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zestaw laparoskopowy

20 września 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT KOSZALIŃSKI UL. RACŁAWICKA 13 75 – 620 KOSZALIN

reprezentowany przez:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75-581 KOSZALIN działający na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zarząd Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

ZESTAW LAPAROSKOPOWY

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: zestaw laparoskopowy – 1 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w Szpitalu Wojewódzkim, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.09.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-zestaw laparoskopowy.pdf
  pobierz (51 KB wybór ofert-zestaw laparoskopowy.pdf, data publikacji: 05 października 2011)
 • odpowiedzi 1-zestaw laparoskopowy.pdf
  pobierz (186 KB odpowiedzi 1-zestaw laparoskopowy.pdf, data publikacji: 27 września 2011)
 • przesunięcie terminu-zestaw laparoskopowy.pdf
  pobierz (67 KB przesunięcie terminu-zestaw laparoskopowy.pdf, data publikacji: 23 września 2011)
 • SIWZ-laparoskop.pdf
  pobierz (141 KB SIWZ-laparoskop.pdf, data publikacji: 20 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)