Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zestawy do wtórnego pooperacyjnego przetaczania krwi

24 sierpnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/150/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

ZESTAWY DO WTÓRNEGO POOPERACYJNEGO PRZETACZANIA KRWI

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zestawy do wtórnego pooperacyjnego przetaczania krwi: 1) Ortopedyczny zestaw do odsysania 550 kpl. 2) Sterylny niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi 300 kpl. 3) Zapasowy worek na krew 180 szt.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03 września 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert150.pdf
  pobierz (130 KB informacja o wyborze ofert150.pdf, data publikacji: 04 września 2012)
 • wyjaśnienia150.pdf
  pobierz (116 KB wyjaśnienia150.pdf, data publikacji: 31 sierpnia 2012)
 • SIWZ_zestawy do przetaczania.pdf
  pobierz (137 KB SIWZ_zestawy do przetaczania.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)