Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Adaptacja sali chorych na pokój badań oraz remont korytarza na oddziale urologii

05 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Adaptacja sali chorych na pokój badań oraz remont korytarza na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45453000-7 działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz . U.z dnia 9 lutego 2004 nr 19 poz 177) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia max do 31 dni od dnia podpisania umowy 3. Zakres prac remontowych : - przystosowanie pomieszczenia sali chorych na pokój badań Oddziału Urologii - wykonanie wentylacji pokoju badań - wykonanie posadzki w korytarzu Oddziału Urologii 4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Wymagane wadium 1.000 PLN. 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 1, 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 30,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel (094) 348-82-10; - mgr inż. Wojciech Smuk - specjalista ds. techniczno - budowlanych tel (094) 348-82-68 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08. 2005r. do godz. 12.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.08.2005 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 80 % - okres gwarancji - 20 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)