Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Budowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny

04 sierpnia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie pt. "Budowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny w budynku oddziałów internistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny w budynku oddziałów internistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zakres prac obejmuje: - wymurowanie ścian szybu windowego z podestami wejściowymi - wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu - montaż dźwigu szpitalnego - wykonanie robót rozbiórkowych i wykończeniowych związanych z budową szybu i montażem dźwigu - przeprowadzenie oceny zgodności CE przez jednostkę notyfikowaną - dokumentowanie badań i pomiarów rejestracyjnych dźwigu szpitalnego - uzyskanie dopuszczenia dźwigu do eksploatacji i rejestracja urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego - w okresie gwarancyjnym prowadzenie serwisu i konserwacji urządzenia - przedmiot zamówienia jest opisany poprzez dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót 1. Ogłoszenie na wykonanie powyższego zadania przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2006r. 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 30.11.2006r 6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: 1) Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony", 3) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wykonawca nie wnosi wadium. 9. Kryteria oceny ofert: - cena - 70 % - gwarancja - 10 % - termin wykonania zamówienia - 10 % (maksymalnie do dnia 30.11.2006r.) - zużycie energii (pobór mocy silnika napędzającego dźwig) - 10 % 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 05.09.2006 r. do godz. 10.00 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki:

 • 209-siwz-winda.pdf
  pobierz (176 KB 209-siwz-winda.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-szpital-szyb-windy.pdf
  pobierz (2331 KB 209-szpital-szyb-windy.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-szpital-rzuty.pdf
  pobierz (851 KB 209-szpital-rzuty.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-4.jpg
  pobierz (2171 KB 209-przedmiar-szyb-4.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-3.jpg
  pobierz (1629 KB 209-przedmiar-szyb-3.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-rysunki-elektryczne.pdf
  pobierz (1236 KB 209-rysunki-elektryczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-6.jpg
  pobierz (1046 KB 209-przedmiar-szyb-6.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-5.jpg
  pobierz (2027 KB 209-przedmiar-szyb-5.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-specyfikacje-techniczne.pdf
  pobierz (190 KB 209-specyfikacje-techniczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-specyfikacja-wyk-i-odb-robot.pdf
  pobierz (158 KB 209-specyfikacja-wyk-i-odb-robot.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-1.jpg
  pobierz (1344 KB 209-przedmiar-szyb-1.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-projekt-budowlany.pdf
  pobierz (653 KB 209-projekt-budowlany.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-opis-techniczny-szybu-windy-szpitalnej.pdf
  pobierz (95 KB 209-opis-techniczny-szybu-windy-szpitalnej.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 209-przedmiar-szyb-2.jpg
  pobierz (1692 KB 209-przedmiar-szyb-2.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)