Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dobudowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny oraz przebudowa wejścia głównego do Oddziału Kardiologii "D" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

25 września 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie pt. Dobudowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny oraz przebudowa wejścia głównego do Oddziału Kardiologii "D" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dobudowa szybu dźwigowego wraz z wyposażeniem w dźwig szpitalny oraz przebudowa wejścia głównego do Oddziału Kardiologii "D" Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zakres prac obejmuje: budowa szybu windowego wraz z wykonaniem ocieplenia przebudowa wejścia głównego do Oddziału Kardiologii D wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych montaż dźwigu szpitalnego wykonanie robót rozbiórkowych i wykończeniowych oraz robót towarzyszących związanych z budową szybu i montażem dźwigu przeprowadzenie oceny zgodności CE przez jednostkę notyfikowaną dokumentowanie badań i pomiarów rejestracyjnych dźwigu szpitalnego uzyskanie dopuszczenia dźwigu do eksploatacji i rejestracja urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego w okresie gwarancyjnym prowadzenie serwisu i konserwacji urządzenia przedmiot zamówienia jest opisany poprzez dokumentację projektową (Projekt budowlany na dobudowę dźwigu typu szpitalnego oraz przebudowę wejścia głównego do Oddziału Kardiologicznego "D" w zespole Szpitala Wojewódzkiego; Projekt budowlany konstrukcji szybu windy szpitalnej; Projekt budowlany branży elektrycznej - zasilanie dźwigu osobowego), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (Przedmiar robót - Oddział Kardiologii - dobudowa dźwigu szpitalnego - roboty ogólnobudowlane; Przedmiar robót - Oddział Kardiologii - dobudowa dźwigu szpitalnego - roboty budowlane uzupełniające i towarzyszące oraz odgradzające część budowlaną od części funkcjonującej w okresie budowy; Przedmiar robót - dobudowa dźwigu szpitalnego - roboty specjalistyczne - montaż dźwigu szpitalnego oraz kurtyny powietrznej; Przedmiar robót - Budynek z Oddziałem Kardiologii - dobudowa dźwigu szpitalnego - roboty elektryczne) 1. Ogłoszenie na wykonanie powyższego zadania przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2006r 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 45 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert. 6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: 1)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony", 3)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wykonawca nie wnosi wadium. 9. Kryteria oceny ofert: cena - 70 % gwarancja - 10 % termin wykonania zamówienia - 10 % zużycie energii (pobór mocy silnika napędzającego dźwig) - 10 % 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 17.10.2006 r. do godz. 10.00 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki:

 • 243-zmiany-do-siwz.pdf
  pobierz (52 KB 243-zmiany-do-siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-siwz.pdf
  pobierz (0 KB 243-siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-zmiany-do-siwz-2.pdf
  pobierz (52 KB 243-zmiany-do-siwz-2.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek3-tif.tiff
  pobierz (88 KB 243-rysunek3-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-specyfikacja-techniczna.pdf
  pobierz (224 KB 243-specyfikacja-techniczna.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek6-tif.tiff
  pobierz (104 KB 243-rysunek6-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-przedmiar-3.pdf
  pobierz (81 KB 243-przedmiar-3.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-przedmiar-2.pdf
  pobierz (92 KB 243-przedmiar-2.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-przedmiar-1.pdf
  pobierz (189 KB 243-przedmiar-1.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-przedmiar-4.pdf
  pobierz (137 KB 243-przedmiar-4.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek1.tiff
  pobierz (215 KB 243-rysunek1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-1-13.pdf
  pobierz (585 KB 243-1-13.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek5-tif.tiff
  pobierz (98 KB 243-rysunek5-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek4-tif.tiff
  pobierz (91 KB 243-rysunek4-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-38-39.pdf
  pobierz (79 KB 243-38-39.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek-4.tiff
  pobierz (316 KB 243-rysunek-4.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-11.pdf
  pobierz (17 KB 243-11.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-1-9.pdf
  pobierz (384 KB 243-1-9.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek-1-jpg.jpg
  pobierz (1302 KB 243-rysunek-1-jpg.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-rysunek-2-jpg.jpg
  pobierz (1258 KB 243-rysunek-2-jpg.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 243-30-31.pdf
  pobierz (366 KB 243-30-31.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)