Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Drugostronne zasilanie obiektów szpitala w energię elektryczną

05 października 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Drugostronne zasilanie obiektów szpitala w energię elektryczną złożone z linii kablowej zalicznikowej wraz z automatyką SZR od projektowanej stacji transformatorowej do istniejących rozdzielnic głównych w Warsztacie i trafostacji Pawilonu Dziecięcego." Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45231400-9 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 ) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia max do 30.11.2005 r. 3. Zakres robót elektrycznych : - wykonanie robót ziemnych, rozebranie nawierzchni - wykonanie linii kablowych 0,4 kV - wykonanie SZR nr 1 - wykonanie SZR nr 2 - odtworzenie nawierzchni. 4.Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Wymagane wadium 2.000 PLN. 6.Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 2. 7.Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 50,00 zł + VAT 22 %. 8.Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10; - mgr inż. Wojciech T. Smuk- specjalista d/s techniczno-budowlanych tel. (094) 348-82-68. 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2005r. do godz. 12.00 10.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 października 2005 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 70 % - okres gwarancji - 15 % - termin realizacji - 15 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)