Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

26 października 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych (w tym robót rozbiórkowych, murowych i wykończeniowych), wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazów medycznych oraz instalacji klimatyzacji.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 120 dni od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum dwie roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;; b) osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia i przynależą do izb branżowych; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a) są ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do inwestora na kwotę minimum 100 000,00 zł; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 10. Kryteria oceny ofert: • Cena - 70% • Termin wykonania – 25% • Okres gwarancji – 5%

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.11.2007 r. do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 100,00 zł

Załączniki:

 • wybor oferty-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (383 KB wybor oferty-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 22 listopada 2007)
 • Modyfikacja_SIWZ-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (953 KB Modyfikacja_SIWZ-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 14 listopada 2007)
 • modyfikacja przedmiaru robot budowlano remontowych-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (189 KB modyfikacja przedmiaru robot budowlano remontowych-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 14 listopada 2007)
 • modyfikacja przedmiaru robot instalacji klimatyzacji-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (68 KB modyfikacja przedmiaru robot instalacji klimatyzacji-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 14 listopada 2007)
 • Odpowiedzi_01-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (694 KB Odpowiedzi_01-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 14 listopada 2007)
 • SIWZ-modernizacja bloku porodowego.pdf
  pobierz (191 KB SIWZ-modernizacja bloku porodowego.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_15-Przedmiar robót- Instalacja klimatyzacyjna bloku położniczego - Szpital Koszalin.pdf
  pobierz (35 KB Zalacznik_nr_15-Przedmiar robót- Instalacja klimatyzacyjna bloku położniczego - Szpital Koszalin.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_14-Przedmiar robót elektrycznych.pdf
  pobierz (123 KB Zalacznik_nr_14-Przedmiar robót elektrycznych.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_13-Przedmiar robót instalacje CO + gazy medyczne.pdf
  pobierz (130 KB Zalacznik_nr_13-Przedmiar robót instalacje CO + gazy medyczne.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • zalacznik_nr_12-Przedmiar robót instalacje wod-kan.pdf
  pobierz (143 KB zalacznik_nr_12-Przedmiar robót instalacje wod-kan.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_11-Przedmiar robót budowlanych.pdf
  pobierz (197 KB Zalacznik_nr_11-Przedmiar robót budowlanych.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_10-stwior.pdf
  pobierz (1625 KB Zalacznik_nr_10-stwior.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_09-SPECYFIKACJA_elektryczne.pdf
  pobierz (99 KB Zalacznik_nr_09-SPECYFIKACJA_elektryczne.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_8-Specyfikacja techniczna.pdf
  pobierz (75 KB Zalacznik_nr_8-Specyfikacja techniczna.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_7-Specyfikacja szczegolowa.pdf
  pobierz (95 KB Zalacznik_nr_7-Specyfikacja szczegolowa.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_7-Specyfikacja.pdf
  pobierz (39 KB Zalacznik_nr_7-Specyfikacja.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_6-Wykaz elementów instalacji klimatyzacji bloku położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.pdf
  pobierz (206 KB Zalacznik_nr_6-Wykaz elementów instalacji klimatyzacji bloku położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_6-Rzut i przekroje instalacji klimatyzacji bloku położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.pdf
  pobierz (3083 KB Zalacznik_nr_6-Rzut i przekroje instalacji klimatyzacji bloku położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_05-PB_elektryczny.pdf
  pobierz (1268 KB Zalacznik_nr_05-PB_elektryczny.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_4-Blok porodowy-opis techniczny-CO.pdf
  pobierz (73 KB Zalacznik_nr_4-Blok porodowy-opis techniczny-CO.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_4.pdf
  pobierz (243 KB Zalacznik_nr_4.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_03-02.pdf
  pobierz (232 KB Zalacznik_nr_03-02.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_03-01.pdf
  pobierz (207 KB Zalacznik_nr_03-01.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_03-Opis techniczy instalacji wod-kan.pdf
  pobierz (68 KB Zalacznik_nr_03-Opis techniczy instalacji wod-kan.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_02-rys 1.pdf
  pobierz (279 KB Zalacznik_nr_02-rys 1.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_02-Projekt technologiczny 01.pdf
  pobierz (946 KB Zalacznik_nr_02-Projekt technologiczny 01.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-rys 5.pdf
  pobierz (134 KB Zalacznik_nr_01-rys 5.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-rys 4.pdf
  pobierz (56 KB Zalacznik_nr_01-rys 4.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-rys 3.pdf
  pobierz (264 KB Zalacznik_nr_01-rys 3.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-rys 2.pdf
  pobierz (147 KB Zalacznik_nr_01-rys 2.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-rys 1.pdf
  pobierz (3286 KB Zalacznik_nr_01-rys 1.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-projekt budowlany 02.pdf
  pobierz (190 KB Zalacznik_nr_01-projekt budowlany 02.pdf, data publikacji: 26 października 2007)
 • Zalacznik_nr_01-projekt budowlany 01.pdf
  pobierz (837 KB Zalacznik_nr_01-projekt budowlany 01.pdf, data publikacji: 26 października 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)