Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja pomieszczeń pododdziału położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

29 września 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na zadanie pt. "Modernizacja pomieszczeń pododdziału położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń pododdziału położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Zakres prac obejmuje: a). wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych i wykończeniowych b). powyższe zamówienie obejmuje roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazów medycznych, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne c). przedmiot zamówienia jest opisany poprzez dokumentację projektową: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przedmiar robót - Projekt budowlany technologii medycznej, Projekt budowlany instalacji teletechnicznych, Projekt budowlany instalacji elektrycznych, Projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnych , centralnego ogrzewania i gazów medycznych, Projekt budowlany architektoniczny 2. Ogłoszenie na wykonanie powyższego zadania przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2006r. 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 180 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert. 6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: 1)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony", 3)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wykonawca nie wnosi wadium. 9. Kryteria oceny ofert: - cena - 80 % - gwarancja - 10 % - termin wykonania zamówienia - 10 % (180 dni od daty podpisania umowy.) 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 23.10.2006 r. do godz. 11.00 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki:

 • 246-sst-wod-kan-poloznictwo.pdf
  pobierz (306 KB 246-sst-wod-kan-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-przedmiar-wentylacja-poloznictwo.pdf
  pobierz (105 KB 246-przedmiar-wentylacja-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-specyfikacja-techniczna-instalacje-teletechniczne-polozniczy.pdf
  pobierz (234 KB 246-specyfikacja-techniczna-instalacje-teletechniczne-polozniczy.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-sst-c-o-poloznictwo.pdf
  pobierz (151 KB 246-sst-c-o-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-poloznictwo-wod-kan-co-gazy-przedmiar-aneks.pdf
  pobierz (22 KB 246-poloznictwo-wod-kan-co-gazy-przedmiar-aneks.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-poloznictwo-wod-kan-co-gazy-przedmiar.pdf
  pobierz (83 KB 246-poloznictwo-wod-kan-co-gazy-przedmiar.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-siwz-poloznictwo.pdf
  pobierz (187 KB 246-siwz-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek-2.tiff
  pobierz (508 KB 246-rysunek-2.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek-1.tiff
  pobierz (303 KB 246-rysunek-1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-przedmiar-polozniczy-instalacje-teletechniczne.pdf
  pobierz (106 KB 246-przedmiar-polozniczy-instalacje-teletechniczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-sst-rob-elektryczne-poloznictwo.pdf
  pobierz (198 KB 246-sst-rob-elektryczne-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-instal-elektr-poloznictwo-przedmiar.pdf
  pobierz (126 KB 246-instal-elektr-poloznictwo-przedmiar.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-sst-wentylacja-poloznictwo.pdf
  pobierz (174 KB 246-sst-wentylacja-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek-5-str1.tiff
  pobierz (436 KB 246-rysunek-5-str1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek5-str2.tiff
  pobierz (699 KB 246-rysunek5-str2.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek8.tiff
  pobierz (153 KB 246-rysunek8.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek7.tiff
  pobierz (145 KB 246-rysunek7.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek6.tiff
  pobierz (118 KB 246-rysunek6.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek8a.tiff
  pobierz (94 KB 246-rysunek8a.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek-3-4-tif.tiff
  pobierz (302 KB 246-rysunek-3-4-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek1.tiff
  pobierz (0 KB 246-rysunek1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek3.tiff
  pobierz (397 KB 246-rysunek3.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek4.tiff
  pobierz (144 KB 246-rysunek4.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek2.tiff
  pobierz (0 KB 246-rysunek2.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-projekt-budowlany-cz2.pdf
  pobierz (870 KB 246-projekt-budowlany-cz2.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek5.tiff
  pobierz (0 KB 246-rysunek5.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-sst-architektura-poloznictwo.pdf
  pobierz (156 KB 246-sst-architektura-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-przedmiar-budowlanka-poloznictwo.pdf
  pobierz (136 KB 246-przedmiar-budowlanka-poloznictwo.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rys2.tiff
  pobierz (473 KB 246-rys2.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rys1.tiff
  pobierz (0 KB 246-rys1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rys4.tiff
  pobierz (291 KB 246-rys4.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rys3.tiff
  pobierz (564 KB 246-rys3.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-rysunek-4-4-tif.tiff
  pobierz (335 KB 246-rysunek-4-4-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 246-projekt-budowlany.pdf
  pobierz (0 KB 246-projekt-budowlany.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)