Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja pracowni RTG w budynku Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

30 stycznia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Nr sprawy TT/ 1 /2007 OGŁOSZENIE Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pt.

"Modernizacja pracowni RTG w budynku Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń pracowni RTG w budynku Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" Zakres prac obejmuje: modernizację pracowni RTG w budynku Internistycznym wraz z dostosowaniem pomieszczeń do funkcjonowania nowego aparatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na likwidację barier architektonicznych a tym samym dostosowanie pomieszczeń do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Branża robót: Roboty ogólnobudowlane kod CPV 4545300-7 Roboty instalacyjne wod.-kan. kod CPV 45330000-9 Roboty elektryczne kod CPV 45310000-3

1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl 2.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 3.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 4.Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 45 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5.Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 6.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: a)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, b)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony", c)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wykonawca nie wnosi wadium. 9. Kryteria oceny ofert: cena - 75 % gwarancja (jedna na wszystkie roboty) - 10 % termin wykonania zamówienia - 15 % (nie dłużej niż 45 dni od daty podpisania umowy.) 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 07.02.2007 r. do godz. 1000

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Koszalin , dnia 29.01.2007 r. Zatwierdził: mgr Magdalena Sikora

Załączniki:

 • 339-siwz.pdf
  pobierz (131 KB 339-siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 339-rtg-roboty-remont.pdf
  pobierz (91 KB 339-rtg-roboty-remont.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 339-rtg-roboty-elektryczne.pdf
  pobierz (161 KB 339-rtg-roboty-elektryczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 339-rysunki_techniczne.pdf
  pobierz (499 KB 339-rysunki_techniczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 339-specyfikacja-techniczna.pdf
  pobierz (35 KB 339-specyfikacja-techniczna.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)