Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

21 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 21.12.2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „Modernizacji Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” – ETAP I (budynek B1 – pawilon łóżkowy, budynek WZO - wielosalowy zespół operacyjny, łączniki, zagospodarowanie terenu wraz z przystosowaniem istniejących budynków do przyłączenia mediów) na podstawie „Koncepcji Programowo Przestrzennej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – ETAP I”

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2011 r.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty każdego z nich), b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty każdego z nich). c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty każdego z nich); d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty każdego z nich). 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 100 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, b) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: i) Koordynator (jedna osoba) – Kierownik Projektu (Przedstawiciel Wykonawcy) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Koordynatora lub Kierownika Projektu na co najmniej jednej budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości netto robót co najmniej 20.000.000 PLN, 2) Pełnienie funkcji Koordynatora – Kierownika Projektu przy realizacji, co najmniej jednej umowy zrealizowanej według Warunków Kontraktowych FIDIC „żółty” lub równoważnych (w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”), 3) Posiadać wykształcenie wyższe, 4) Znajomość języka polskiego.

ii) Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego budynku szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej, gdzie wartość netto robót budowlanych wynosiła co najmniej 10.000.000 PLN, a roboty zawierały łącznie zakres branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

iii) Kierownik Robót Sanitarnych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

iv) Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

v) Projektant Wiodący - Architekt (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie lub przebudowę obiektu szpitalnego o powierzchni użytkowej z elementami technologii medycznej co najmniej 2.000 m2, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

vi) Projektant Konstruktor (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowlanych dla obiektu szpitalnego o powierzchni użytkowej z elementami technologii medycznej co najmniej 2.000 m2, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

vii) Projektant Branży Instalacyjnej (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowlanych dla obiektu szpitalnego o powierzchni użytkowej z elementami technologii medycznej co najmniej 2.000 m 2, 2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

viii) Projektant Branży Elektrycznej (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowlanych dla obiektu szpitalnego o powierzchni użytkowej z elementami technologii medycznej co najmniej 2.000 m 2,
2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

ix) Projektant Branży Drogowej (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu na wykonanie robót budowlanych - drogowych o łącznej powierzchni nawierzchni co najmniej 1.000 m2,
2) Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z kopiami aktualnych uprawnień budowlanych i kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanymi przez te izby dla osób wymienionych w p. 9.1.2) b) i) - 9.1.2) b) v) niniejszej IDW oraz informacje z przebiegu pracy zawodowej potwierdzające spełnianie stawianych warunków, sporządzone według wzoru załączonego do niniejszej IDW dla wskazanych powyżej osób; d) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: i) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku o kubaturze co najmniej 10 tys. m3 należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1264, 1220, 1261, 1262, 1263, 1211, oraz
ii) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa co najmniej jednego szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej, gdzie wartość netto robót budowlanych wynosiła co najmniej 20.000.000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 60.000.000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów określających obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 1. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 2. Wadium – 1 000 000,00zł.

 3. Kryteria oceny ofert: a. cena – 100%;

 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 02.02.2010 r. do godz. 10.00.

 5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 10. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 500,00 zł

Załączniki:

 • wybor_oferty-modernizacja.pdf
  pobierz (976 KB wybor_oferty-modernizacja.pdf, data publikacji: 27 kwietnia 2010)
 • wyjasnienia_06-modernizacja.pdf
  pobierz (110 KB wyjasnienia_06-modernizacja.pdf, data publikacji: 15 lutego 2010)
 • wyjasnienia_05-modernizacja.pdf
  pobierz (100 KB wyjasnienia_05-modernizacja.pdf, data publikacji: 11 lutego 2010)
 • wyjasnienia_04-modernizacja.pdf
  pobierz (128 KB wyjasnienia_04-modernizacja.pdf, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 1 do pisma nr 1 pytania Nr 6.pdf
  pobierz (2985 KB Załacznik nr 1 do pisma nr 1 pytania Nr 6.pdf, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 2 do pisma nr 3 pytania Nr 1.pdf
  pobierz (178 KB Załacznik nr 2 do pisma nr 3 pytania Nr 1.pdf, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_1.zip
  pobierz (2023 KB Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_1.zip, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_2.zip
  pobierz (1954 KB Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_2.zip, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_3.zip
  pobierz (1326 KB Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_3.zip, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_4.zip
  pobierz (2290 KB Załacznik nr 3 do pisma nr 3 pytania Nr 2_4.zip, data publikacji: 10 lutego 2010)
 • wyjasnienia03-modernizacja.pdf
  pobierz (97 KB wyjasnienia03-modernizacja.pdf, data publikacji: 28 stycznia 2010)
 • warunki-energia_wodkan.pdf
  pobierz (140 KB warunki-energia_wodkan.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • modyfikacja_SIWZ-modernizacja.pdf
  pobierz (78 KB modyfikacja_SIWZ-modernizacja.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • załącznik do pfu - wyposażenie.pdf
  pobierz (253 KB załącznik do pfu - wyposażenie.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • wykaz fragmentów elewacji których pokrycie będzie ceramiczne.pdf
  pobierz (334 KB wykaz fragmentów elewacji których pokrycie będzie ceramiczne.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • schemat położenia rozprężni o2 i n2o.pdf
  pobierz (1662 KB schemat położenia rozprężni o2 i n2o.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • koncepcja - przekroje.zip
  pobierz (3813 KB koncepcja - przekroje.zip, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • farby wewnętrzne spełniające wymagania dla poszczególnych grup pomieszczeń służby zdrowia.pdf
  pobierz (36 KB farby wewnętrzne spełniające wymagania dla poszczególnych grup pomieszczeń służby zdrowia.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • elewacje - wymagania dotyczące właściwości materiałów - specyfikacja.pdf
  pobierz (36 KB elewacje - wymagania dotyczące właściwości materiałów - specyfikacja.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • wyjasnienia_02-modernizacja.pdf
  pobierz (206 KB wyjasnienia_02-modernizacja.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
 • wyjasnienia01_modyfikacja_SIWZ-modernizacja.pdf
  pobierz (191 KB wyjasnienia01_modyfikacja_SIWZ-modernizacja.pdf, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • Załącznik do PFU.pdf
  pobierz (321 KB Załącznik do PFU.pdf, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • 08 Spis wymaganej dokumentacji budowlano.zip
  pobierz (41 KB 08 Spis wymaganej dokumentacji budowlano.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 07 Dokumenty niezbędne w procedura wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do uzyskania przez wykonawcę.zip
  pobierz (47 KB 07 Dokumenty niezbędne w procedura wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do uzyskania przez wykonawcę.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 06 Geologia cz2.zip
  pobierz (11748 KB 06 Geologia cz2.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 06 Geologia cz1.zip
  pobierz (12427 KB 06 Geologia cz1.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 05 Geodezja - Mapa do celów projektowych.zip
  pobierz (4377 KB 05 Geodezja - Mapa do celów projektowych.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 04 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.zip
  pobierz (896 KB 04 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 03 Program Funkcjonalno Użytkowy.zip
  pobierz (425 KB 03 Program Funkcjonalno Użytkowy.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz6.zip
  pobierz (11928 KB 02 Koncepcja cz6.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz5.zip
  pobierz (9698 KB 02 Koncepcja cz5.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz4.zip
  pobierz (10145 KB 02 Koncepcja cz4.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz3.zip
  pobierz (13052 KB 02 Koncepcja cz3.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz2.zip
  pobierz (14562 KB 02 Koncepcja cz2.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 02 Koncepcja cz1.zip
  pobierz (10542 KB 02 Koncepcja cz1.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 01 Inwentaryzacja cz4.zip
  pobierz (2257 KB 01 Inwentaryzacja cz4.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 01 Inwentaryzacja cz3.zip
  pobierz (13954 KB 01 Inwentaryzacja cz3.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 01 Inwentaryzacja cz2.zip
  pobierz (10711 KB 01 Inwentaryzacja cz2.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • 01 Inwentaryzacja cz1.zip
  pobierz (13072 KB 01 Inwentaryzacja cz1.zip, data publikacji: 28 grudnia 2009)
 • SIWZ.pdf
  pobierz (743 KB SIWZ.pdf, data publikacji: 28 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)