Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja układu zasilania energią elektryczną

20 września 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 4 845 000 EURO na zadanie pt.:

Modernizacja układu zasilania energią elektryczną

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na „Modernizacji układu zasilania energią elektryczną w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa energetycznego obiektu oraz monitoring energetyczny” na podstawie „Koncepcji modernizacji układu zasilania i monitoringu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 1) ze względu na prowadzone roboty budowlane termin realizacji prac projektowych wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy; 2) termin realizacji robót budowlano-montażowych: do dnia 30.11.2011 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum dwie roboty w systemie „zaprojektuj i wybuduj” odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez takie roboty należy rozumieć budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” układu zasilania energią elektryczną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda. 4) dysponują do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami: a) Kierownik Budowy - Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – posiadający: łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych; wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych; przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, znający język polski. b) Projektant Branży Elektrycznej (jedna osoba) – posiadający: łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów; wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego; znający język polski. 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500 000,00 zł.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 05.10.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_modernizacja zasilania.pdf
  pobierz (57 KB wybor oferty_modernizacja zasilania.pdf, data publikacji: 05 października 2011)
 • odpowiedzi 1-modernizacja.pdf
  pobierz (68 KB odpowiedzi 1-modernizacja.pdf, data publikacji: 30 września 2011)
 • SIWZ_modernizacja zasilania.pdf
  pobierz (278 KB SIWZ_modernizacja zasilania.pdf, data publikacji: 20 września 2011)
 • Zmiana koncepcji zasilania Szpitala.zip
  pobierz (3809 KB Zmiana koncepcji zasilania Szpitala.zip, data publikacji: 20 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)