Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Naprawa główna tarasu przy oddziale patologii ciąży

25 października 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Naprawa główna tarasu przy Oddziale Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie." Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45261910-1 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 ) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia max do 20.11.2005 r. 3. Zakres robót : Naprawa izolacji tarasu przy Oddziale Patologii Ciąży. Napraw tynku na ścianach tarasu. 4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Nie jest wymagane wadium 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 2. 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 15,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10; - mgr inż. Wojciech T. Smuk- specjalista d/s techniczno-budowlanych tel. (094) 348-82-68. 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 listopad 2005r. do godz. 12.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04 listopad 2005 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 70 % - okres gwarancji - 15 % - termin realizacji- 15 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)