Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Naprawy awaryjne pokryć dachowych w obiektach administrowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie

11 maja 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pt.

"Naprawy awaryjne pokryć dachowych w obiektach administrowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie"

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są naprawy awaryjne pokryć dachowych w obiektach administrowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie a zakres prac obejmuje:

 • przełożenie pokrycia z dachówki
 • uzupełnianie dachówki i gąsiorów
 • uszczelnienie pokrycia od spodu
 • dodatkowe nakłady do pokryć dachowych
 • oczyszczenie dachówek
 • naprawa rynien i rur spustowych
 • naprawa, wymiana umocowań uchwytów
 • wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nad rynnowych
 • wstawianie łat
 • naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, i okapów z blachy

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót będący załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest deklaracja przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usunięcia usterek w okresie gwarancji w przeciągu 24 godzin.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45261910-6 Naprawa dachów.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia na całość zadania do dnia 31.12.2008 r.

  Przedmiot zamówienia będzie wykonywany etapami, po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia. Przed realizacją każdego zlecenia należy uzgodnić z Zamawiającym zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz czas ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania zleconych prac w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego od Zamawiającego.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób:

  1. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  2. w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony",
  3. w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Wykonawca nie wnosi wadium.

 9. Kryteria oceny ofert:

  • cena - 85 %
  • gwarancja - 15 %
 10. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

  Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 23.05.2007 r. do godz. 1000

 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym pokój nr 1, tel. 094 3488201, fax. 094 3451171 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych:

www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • siwz1.doc
  pobierz (198 KB siwz1.doc, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)