Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Naprawy awaryjne pokryć dachowych

05 kwietnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro Naprawy awaryjne pokryć dachowych w obiektach administrowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45261910-6 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) 1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany etapami, na podstawie odrębnego zlecenia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego powstałych uszkodzeń i awarii . Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego od Zamawiającego. 2. Zakres prac obejmuje: - naprawę awaryjną pokryć dachowych z papy i dachówki, - uzupełnienie elementów konstrukcji dachu (jak deskowania), - naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich, - naprawa i uzupełnianie rynien i rur spustowych. 3. Zakres przewidywanych prac określa kosztorys załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Nie wymaga się wnoszenia wadium. 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 2, 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 30,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: - mgr Jerzy Turek -kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10, - mgr inż. Wojciech Smuk - specjalista ds. techniczno - budowlanych tel. (94) 348-82-64. 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2005 r. do godz. 12.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 kwietnia 2005 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego. 11. Oferty mogą złożyć Wykonawcy którzy spełniają następujące wymagania: - złożą oświadczenie, że nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp; - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp i złożą stosowne oświadczenie o spełnieniu tych warunków. 12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ. 13. Kryteria oceny ofert. - cena - 90 %, - warunki płatności - 10 %. 14. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)