Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ogłoszenie

14 grudnia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Nr sprawy KOSZ/9/34/2006 Koszalin, 14 grudnia 2006 r.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na eksploatację i konserwację hydroforni, ujęcia wody i pompy głębinowej na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29 Kod CPV: 65 13 00 00-3 Obsługa stacji wody

1.Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Koszalinie działający z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. w którego imieniu działa Inwestor Zastępczy Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "EKOBUD" S.C., 75-842 Koszalin, ul. Słowiańska 11b, tel. (0#94) 342-23-14 2.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 3.Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja hydroforni, ujęcia wody i pompy głębinowej na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29. Do zakresu eksploatacji i konserwacji należy: a)bieżąca kontrola prawidłowej pracy urządzeń zamontowanych w hydroforni i studni głębinowej oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń; b)bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej w obrębie hydroforni i studni głębinowej; c)bieżąca współpraca z Inspektorem Dozoru Technicznego oraz dostawcami zamontowanych urządzeń zabezpieczającymi obsługę serwisową w ramach gwarancji; d)ewidencja wykonanych czynności w książce obiektu. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy: od dnia 16 stycznia 2007 r. do dnia 15 stycznia 2008 r. 6.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełniają następujące warunki: a)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; b)nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub uzyskali zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; c)nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub przedłożą zaświadczenie, że uzyskali zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; d)wykonali przynajmniej 1 usługę zbliżoną zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia w okresie ostatniego roku; e)oświadczą, że koszty materiałów eksploatacyjnych i niezbędne opłaty rozliczane będą po kosztach rzeczywistych udokumentowanych rachunkami; Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń. 7.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b)oświadczenie, o nie zaleganiu z płaceniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego; c)oświadczenie, o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne; d)wykaz usług zbliżonych zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia w okresie ostatniego roku; e)oświadczenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych i niezbędne opłaty rozliczane będą po kosztach rzeczywistych udokumentowanych rachunkami; 8.Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a)Oferowana cena ryczałtowa - 100 % 10.Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://szpital.koszalin.ibip.pl 11.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 12.Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej. 13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Składanie ofert: Dział Techniczny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7 do 21.12.2006 r. do godziny 900. Otwarcie ofert: Dział Techniczny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7 21.12.2006 r. o godzinie 915. 14.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) Prawo Zamówień Publicznych. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 KOSZALIN ul. Chałubińskiego 7

działając w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 19 poz. 117 z późniejszymi zmianami) w związku z postępowaniem na zadanie pt.

\"Remont stacji oczyszczania spalin w budynku Spalarni Odpadów Medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

informuje, że postępowanie unieważniono zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty.

Koszalin, dnia 22.11.2006 Zatwierdził: z up. DYREKTORA Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie mgr Magdalena Sikora

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)