Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Poprawienie efektywności wentylacji grawitacyjnej w budynku poradni onkologicznej

23 grudnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Poprawienie efektywności wentylacji grawitacyjnej w budynku Poradni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie poprzez montaż wentylacji mechanicznej, wentylatorów kominowych i klimatyzatorów." Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45331210-1 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia max do 28.02.2006 r. 3. Zakres robót : 1) Opracowanie projektu budowlanego poprawienia wentylacji - korytarza-poczekalni na I piętrze budynku Poradni Onkologicznej -wentylacja nawiewno-wywiewna - w gabinetach badań lekarskich - wentylatory kominowe dachowe lub kanałowe a) ginekologicznym pok.110 b) poradni ogólnej pok. 101 - klimatyzacja gabinetu poradni ogólnej pok. 112 - zastosowanie np. klimatyzatora. Opracowany projekt budowlany powinien zawierać dobór odpowiednich urządzeń, ich parametry poparte obliczeniami w celu zapewnienia wymagań kreślonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U 116 poz. 985) Prawie Budowlanym (Dz. U. 03.207.2016; Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r (Dz. U. 129.844 z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75.690). 2) Wykonanie zaakceptowanego projektu poprawienia wentylacji w budynku Poradni Onkologicznej. 3) Wykonanie kalkulacji kosztów realizacji projektu w oparciu o kalkulacje indywidualne i katalogi KNNR i KNR. 4) Wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji zaprojektowanej i wykonanej i wystawienie protokółu 4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Nie jest wymagane wadium 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 2. 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 15,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10; - mgr inż. Wojciech T. Smuk- specjalista d/s techniczno-budowlanych tel. (094) 348-82-68. 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2006r. do godz. 12.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.01.2006 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 80 % - okres gwarancji - 15 % - termin realizacji - 5 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)