Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Projekt na dobudowę pomieszczeń dla oddziału intensywnej terapii dorosłych

01 marca 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "PROJEKT NA DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH" Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 74222000-1 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 ) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, branżowych kosztorysów inwestorskich , przedmiarów robót z zestawieniem materiałowym i sprzętowym. Zakres opracowanej dokumentacji dotyczy: a). Dobudowy pomieszczeń do istniejącego budynku wraz z połączeniem funkcjonalnym. b). Uaktualnienie dokumentacji rozbudowy szatni. Poz. a i b dotyczy budynku Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych. Całość opracowania a i b winna być traktowana jako jedno zadanie. 3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 4. Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 5. Nie jest wymagane wadium. 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 2. 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 20,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego tel. 094 348-82-10; - Bronisława Szafulska - Starszy Inspektor ds. budowlanych tel. 094 348-81-79 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2006r. do godz. 10.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 marca 2005 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 80% - termin wykonania - 20 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)