Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków

17 listopada 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 5 150 000 EURO na robotę budowlaną pt.:

PRZEBUDOWA PODODDZIAŁU PATOLOGII CIĄŻY I NOWORODKÓW

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 16 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) wskazać do uczestniczenia w wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: i) Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, 2) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, ii) Kierownik Robót Sanitarnych (jedna osoba) – każda z niniejszych osób ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem były instalacje sanitarne, wodociągowe, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, 2) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, wodociągowych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. iii) Kierownik Robót Elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 1) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, 2) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. 3) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, 4) Znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. b) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: i) co najmniej jedną robotę budowlaną, w której przedmiocie było wykonanie robót budowlanych w obiekcie szpitalnym, w którym powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych robotami budowlanymi była co najmniej 200m2 a wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 300 000,00 PLN (netto), oraz ii) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie szpitalnym, o wartość robót co najmniej 200 000,00 PLN (netto), 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, 4) Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Wadium – 140 000,00 PLN.
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 09.12.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 100,00 zł. .

Ogłoszenie opublikowane jest na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem: 315883-2008

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (627 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 26 lutego 2009)
 • wyjasnienia_SIWZ_04-polozniczy.pdf
  pobierz (940 KB wyjasnienia_SIWZ_04-polozniczy.pdf, data publikacji: 03 grudnia 2008)
 • wyjasnienia_SIWZ_03-polozniczy.pdf
  pobierz (451 KB wyjasnienia_SIWZ_03-polozniczy.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2008)
 • rozstrzygniecie_protestu-polozniczy.pdf
  pobierz (408 KB rozstrzygniecie_protestu-polozniczy.pdf, data publikacji: 28 listopada 2008)
 • modyfikacja_SIWZ_03-polozniczy.pdf
  pobierz (459 KB modyfikacja_SIWZ_03-polozniczy.pdf, data publikacji: 27 listopada 2008)
 • protest_wezwanie_01-poloznictwo.pdf
  pobierz (328 KB protest_wezwanie_01-poloznictwo.pdf, data publikacji: 24 listopada 2008)
 • protest_01-poloznictwo.pdf
  pobierz (751 KB protest_01-poloznictwo.pdf, data publikacji: 24 listopada 2008)
 • wyjasnienia_SIWZ_02-polozniczy.pdf
  pobierz (405 KB wyjasnienia_SIWZ_02-polozniczy.pdf, data publikacji: 24 listopada 2008)
 • wyjasnienia_SIWZ_01-polozniczy.pdf
  pobierz (367 KB wyjasnienia_SIWZ_01-polozniczy.pdf, data publikacji: 21 listopada 2008)
 • modyfikacja_SIWZ_02-polozniczy.pdf
  pobierz (308 KB modyfikacja_SIWZ_02-polozniczy.pdf, data publikacji: 21 listopada 2008)
 • modyfikacja_SIWZ-polozniczy.pdf
  pobierz (409 KB modyfikacja_SIWZ-polozniczy.pdf, data publikacji: 18 listopada 2008)
 • Czesc I SIWZ.pdf
  pobierz (282 KB Czesc I SIWZ.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc II SIWZ - wzor umowy.pdf
  pobierz (294 KB Czesc II SIWZ - wzor umowy.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.1 SIWZ - bioz.pdf
  pobierz (97 KB Czesc III.1 SIWZ - bioz.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.2 SIWZ - ST-00.00-wykonanie i odbior RB.pdf
  pobierz (452 KB Czesc III.2 SIWZ - ST-00.00-wykonanie i odbior RB.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.2 SIWZ - ST-01.00.00-roboty budowlane.pdf
  pobierz (836 KB Czesc III.2 SIWZ - ST-01.00.00-roboty budowlane.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.2 SIWZ - ST-02.00.00-roboty sanitarne.pdf
  pobierz (531 KB Czesc III.2 SIWZ - ST-02.00.00-roboty sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.2 SIWZ - ST-03.00.00-instalacje teletechniczne.pdf
  pobierz (158 KB Czesc III.2 SIWZ - ST-03.00.00-instalacje teletechniczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.2 SIWZ - ST-04.00.00-instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (256 KB Czesc III.2 SIWZ - ST-04.00.00-instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-00 Przedmiar robót preambula.pdf
  pobierz (213 KB Czesc III.3 SIWZ-00 Przedmiar robót preambula.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-01 roboty budowlane.pdf
  pobierz (523 KB Czesc III.3 SIWZ-01 roboty budowlane.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-02 dach.pdf
  pobierz (305 KB Czesc III.3 SIWZ-02 dach.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-03 instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (960 KB Czesc III.3 SIWZ-03 instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-04 instalacja klimatyzacyjna.pdf
  pobierz (311 KB Czesc III.3 SIWZ-04 instalacja klimatyzacyjna.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-05 instalacja teletechniczna.pdf
  pobierz (373 KB Czesc III.3 SIWZ-05 instalacja teletechniczna.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.3 SIWZ-06 instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (368 KB Czesc III.3 SIWZ-06 instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.00-opis architektura.pdf
  pobierz (1251 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.00-opis architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.01-rys architektura.pdf
  pobierz (827 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.01-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.02-rys architektura.pdf
  pobierz (1665 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.02-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.03-rys architektura.pdf
  pobierz (1335 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.03-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.04-rys architektura.pdf
  pobierz (1847 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.04-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.05-rys architektura.pdf
  pobierz (1044 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.05-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-01.06-rys architektura.pdf
  pobierz (971 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-01.06-rys architektura.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-02.00-opis konstrukcja.pdf
  pobierz (208 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-02.00-opis konstrukcja.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-02.01-rys konstrukcja.pdf
  pobierz (1483 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-02.01-rys konstrukcja.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-03.00-opis instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (423 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-03.00-opis instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-03.01-rys instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (1462 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-03.01-rys instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-03.02-rys instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (1350 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-03.02-rys instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-03.03-rys instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (1502 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-03.03-rys instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-03.04-rys instalacje elektryczne.pdf
  pobierz (1111 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-03.04-rys instalacje elektryczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.00-opis instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (213 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.00-opis instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.01-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1293 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.01-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.02-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1265 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.02-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.03-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1267 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.03-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.04-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1564 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.04-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.05-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (485 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.01.05-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.00-opis instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1560 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.00-opis instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.01-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1453 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.01-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.02-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1665 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.02-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.03-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1556 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.03-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.04-rys instalacje sanitarne.pdf
  pobierz (1250 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-04.02.04-rys instalacje sanitarne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-05.00-opis instalacje teletechniczne.pdf
  pobierz (425 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-05.00-opis instalacje teletechniczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-05.01-rys instalacje teletechniczne.pdf
  pobierz (1820 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-05.01-rys instalacje teletechniczne.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-06.00-opis technologia medyczna.pdf
  pobierz (658 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-06.00-opis technologia medyczna.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-06.01-rys technologia medyczna.pdf
  pobierz (1164 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-06.01-rys technologia medyczna.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)
 • Czesc III.4 SIWZ-PB-06.02-rys technologia medyczna.pdf
  pobierz (1259 KB Czesc III.4 SIWZ-PB-06.02-rys technologia medyczna.pdf, data publikacji: 17 listopada 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)