Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

09 czerwca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 4 845 000 EURO na zadanie pt.:

Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych oraz przedmiaru robót.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od daty rozpoczęcia określonej w warunkach kontraktu, jednak nie później niż 31.08.2011 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku o kubaturze co najmniej 10 tys. m3 należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1264, 1220, 1261, 1262, 1263, 1211, b) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa co najmniej jednego szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej, gdzie wartość netto robót budowlanych wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN. 5) dysponują do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami: a) Koordynator (jedna osoba) – Kierownik Projektu (Przedstawiciel Wykonawcy) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: • Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Koordynatora lub Kierownika Projektu na co najmniej jednej budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości netto robót co najmniej 10 000 000,00 PLN, • Pełnienie funkcji Koordynatora – Kierownika Projektu przy realizacji, co najmniej jednej umowy zrealizowanej według Warunków Kontraktowych FIDIC „czerwony” lub równoważnych, • Posiadać wykształcenie wyższe, • Znajomość języka polskiego. b) Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: • Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego budynku szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej, gdzie wartość netto robót budowlanych wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN, a roboty zawierały łącznie zakres branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, • Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, • Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną oświadczeniem, • Znajomość języka polskiego. c) Kierownik Robót Sanitarnych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: • Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych, • Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. • Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną oświadczeniem, • Znajomość języka polskiego. d) Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: • Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych, • Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. • Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną oświadczeniem, • Znajomość języka polskiego. 6) posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN. 7) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – 500 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 24.06.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 8 % wartości zamówienia podstawowego.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 500,00 zł.
 18. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Konkurs nr 2/2008.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_SOR.pdf
  pobierz (82 KB wybor oferty_SOR.pdf, data publikacji: 06 lipca 2010)
 • 17A Przedmiary Robot.zip
  pobierz (150 KB 17A Przedmiary Robot.zip, data publikacji: 24 czerwca 2010)
 • odpowiedzi_4_z logo.pdf
  pobierz (252 KB odpowiedzi_4_z logo.pdf, data publikacji: 24 czerwca 2010)
 • przesuniecie terminu.pdf
  pobierz (38 KB przesuniecie terminu.pdf, data publikacji: 24 czerwca 2010)
 • Wizualizacja SOR_02.zip
  pobierz (2088 KB Wizualizacja SOR_02.zip, data publikacji: 23 czerwca 2010)
 • Wizualizacja SOR_01.zip
  pobierz (1525 KB Wizualizacja SOR_01.zip, data publikacji: 23 czerwca 2010)
 • uzupelnienie do pytnia 18.pdf
  pobierz (77 KB uzupelnienie do pytnia 18.pdf, data publikacji: 23 czerwca 2010)
 • odpowiedzi_3_z logo.pdf
  pobierz (131 KB odpowiedzi_3_z logo.pdf, data publikacji: 23 czerwca 2010)
 • GEOTECHNIKA KOSZALIN SOR.pdf
  pobierz (3844 KB GEOTECHNIKA KOSZALIN SOR.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2010)
 • odpowiedzi02_SOR_logo.pdf
  pobierz (430 KB odpowiedzi02_SOR_logo.pdf, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • 22 Projekt Budowlany – Sanitarny.zip
  pobierz (10833 KB 22 Projekt Budowlany – Sanitarny.zip, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • 21 Projekt Budowlany – Konstrukcyjny.zip
  pobierz (6464 KB 21 Projekt Budowlany – Konstrukcyjny.zip, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • 20 Projekt Budowlany – Elektryczny.zip
  pobierz (7039 KB 20 Projekt Budowlany – Elektryczny.zip, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • 19 Projekt Budowlany – Architektura.zip
  pobierz (7658 KB 19 Projekt Budowlany – Architektura.zip, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • 18 Projekt Wykonawczy - Architektura - zestawienia stolarki.zip
  pobierz (12745 KB 18 Projekt Wykonawczy - Architektura - zestawienia stolarki.zip, data publikacji: 17 czerwca 2010)
 • odpowiedzi01_ SOR_logo.pdf
  pobierz (54 KB odpowiedzi01_ SOR_logo.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2010)
 • odpowiedzi01_SOR.pdf
  pobierz (60 KB odpowiedzi01_SOR.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2010)
 • 14 Projekt Wykonawczy – Instalacja Alarmu Pożaru.zip
  pobierz (11294 KB 14 Projekt Wykonawczy – Instalacja Alarmu Pożaru.zip, data publikacji: 10 czerwca 2010)
 • 17 Przedmiary Robót.zip
  pobierz (2912 KB 17 Przedmiary Robót.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 16 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip
  pobierz (4399 KB 16 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 15 Projekt odtworzenia konstrukcji chodników po wykonaniu kabla energetycznego w ulicy Chałubińskiego.zip
  pobierz (4228 KB 15 Projekt odtworzenia konstrukcji chodników po wykonaniu kabla energetycznego w ulicy Chałubińskiego.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 13 Projekt Wykonawczy – Instalacja elektryczna linie kablowe NN.zip
  pobierz (1745 KB 13 Projekt Wykonawczy – Instalacja elektryczna linie kablowe NN.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 12 Projekt Wykonawczy – Sieć strukturalna.zip
  pobierz (7175 KB 12 Projekt Wykonawczy – Sieć strukturalna.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 11 Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu.zip
  pobierz (38172 KB 11 Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 10 Projekt Wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.zip
  pobierz (17253 KB 10 Projekt Wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 09 Projekt Wykonawczy – Sieci cieplne.zip
  pobierz (1950 KB 09 Projekt Wykonawczy – Sieci cieplne.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 08 Projekt Wykonawczy – Przełożenie istniejącego gazociągu.zip
  pobierz (1567 KB 08 Projekt Wykonawczy – Przełożenie istniejącego gazociągu.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 07 Projekt Wykonawczy – Zewnętrzna instalacja wod. - kan.zip
  pobierz (9978 KB 07 Projekt Wykonawczy – Zewnętrzna instalacja wod. - kan.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 06 Projekt Wykonawczy – Instalacja C.O. i C.T.zip
  pobierz (12079 KB 06 Projekt Wykonawczy – Instalacja C.O. i C.T.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 05 Projekt Wykonawczy – Instalacja gazów medycznych.zip
  pobierz (7145 KB 05 Projekt Wykonawczy – Instalacja gazów medycznych.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 04 Projekt Wykonawczy – Instalacja wod.-kan. i c.w.zip
  pobierz (2277 KB 04 Projekt Wykonawczy – Instalacja wod.-kan. i c.w.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 03 Projekt Wykonawczy – Konstrukcja.zip
  pobierz (13177 KB 03 Projekt Wykonawczy – Konstrukcja.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 02 Projekt Wykonawczy – Technologia i elementy wyposażenia.zip
  pobierz (1542 KB 02 Projekt Wykonawczy – Technologia i elementy wyposażenia.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 01 Projekt Wykonawczy – Architektura.zip
  pobierz (15007 KB 01 Projekt Wykonawczy – Architektura.zip, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 01 IDW.pdf
  pobierz (220 KB 01 IDW.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 02 Umowa.pdf
  pobierz (299 KB 02 Umowa.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • 03 Szczegolowe.pdf
  pobierz (53 KB 03 Szczegolowe.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)