Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie i montaż szyby z Pb oraz drzwi ochronnych z Pb

04 listopada 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro "Wykonanie i montaż szyby z Pb oraz drzwi ochronnych z Pb w pomieszczeniach Oddziału kardiologii D w pracowni badań naczyń serca oraz elektroterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie" Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45421114-6 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 ) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymaganej i określonej w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Termin wykonania zamówienia max do siedmiu dni od dnia podpisania umowy. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: - Drzwi przesuwanych jednopłatowych z blachą Pb otwieranych automatycznie o wymiarach: a/ otwór użyteczny 120 x 220 cm kpl 1. b/ otwór użyteczny 90 x 200 cm kpl 1. - Drzwi rozwiernych wraz z ościeżnicą sterowanych elektrycznie otwór użyteczny 90 x 200 cm kpl. 1 - Szyby podglądowej z Pb o wymiarach 80 x 160 wraz z ramą 1 kpl. 4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 5. Nie jest wymagane wadium 6. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 2. 7. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 20,00 zł + VAT 22 %. 8. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10; - Bronisława Szafulska tel. (094) 348-82-64. 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2005r. do godz. 12.00 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 listopada 2005 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert. - cena - 70 % - okres gwarancji - 15 % - termin realizacji - 15 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)