Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie robót budowlano – montażowych dotyczących „Ograniczenia zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”

25 lipca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 5 000 000 EURO na zadanie pt.:

Wykonanie robót budowlano – montażowych dotyczących „Ograniczenia zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych dotyczących „Ograniczenia zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”. Realizacja inwestycji obejmuje termomodernizację 7 budynków szpitala. W zakres rzeczowy w/w przedsięwzięcia wchodzą prace: docieplenie ścian zewnętrznych ~ 7 447,4 m2, docieplenie stropodachów ~ 3 938,8 m2, wymiana okien ~ 521,6 m2, wymiana drzwi ~ 190,8 m2,.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2012 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej powierzchni termomodernizowanych obiektów nie mniejszej niż 10 000,00 m2; 3) dysponują do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami: a) Kierownik Budowy (dwie osoby) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:  W okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego budynku szpitala lub innego zakładu opieki medycznej lub budynku użyteczności publicznej, gdzie łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów wynosiła co najmniej niż 5 000,00 m2, a roboty zawierały łącznie zakres branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej;  Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych, b) Kierownik Robót Sanitarnych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:  W okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych;  Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. c) Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:  W okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;  Posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. 4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – 54 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.08.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 500,00 zł.
 18. Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_termomodernizacja.pdf
  pobierz (153 KB wybor oferty_termomodernizacja.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia 03.pdf
  pobierz (268 KB wyjasnienia 03.pdf, data publikacji: 14 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia 03 Przedmiary RDS.zip
  pobierz (74 KB wyjasnienia 03 Przedmiary RDS.zip, data publikacji: 14 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia 03 Przedmiary PDF.zip
  pobierz (1270 KB wyjasnienia 03 Przedmiary PDF.zip, data publikacji: 14 sierpnia 2012)
 • informacja z zebrania z wykonawcami.pdf
  pobierz (151 KB informacja z zebrania z wykonawcami.pdf, data publikacji: 14 sierpnia 2012)
 • informacja_z_zebrania z wykonawcami 01 - instalacja odgromowa.zip
  pobierz (1906 KB informacja_z_zebrania z wykonawcami 01 - instalacja odgromowa.zip, data publikacji: 14 sierpnia 2012)
 • modyfikacja_03.pdf
  pobierz (270 KB modyfikacja_03.pdf, data publikacji: 10 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia_02.pdf
  pobierz (386 KB wyjasnienia_02.pdf, data publikacji: 10 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia_02_opis techniczny.zip
  pobierz (3847 KB wyjasnienia_02_opis techniczny.zip, data publikacji: 10 sierpnia 2012)
 • modyfikacja_02.pdf
  pobierz (151 KB modyfikacja_02.pdf, data publikacji: 02 sierpnia 2012)
 • wyjasnienia_01.pdf
  pobierz (104 KB wyjasnienia_01.pdf, data publikacji: 02 sierpnia 2012)
 • 09 Zal_do_SIWZ_Zestawienie_Stolarki.zip
  pobierz (7478 KB 09 Zal_do_SIWZ_Zestawienie_Stolarki.zip, data publikacji: 02 sierpnia 2012)
 • informacja_o_zebraniu z wykonawcami_01.pdf
  pobierz (93 KB informacja_o_zebraniu z wykonawcami_01.pdf, data publikacji: 02 sierpnia 2012)
 • modyfikacja_termomodernizacja.pdf
  pobierz (200 KB modyfikacja_termomodernizacja.pdf, data publikacji: 27 lipca 2012)
 • SIWZ_termomodernizacja.pdf
  pobierz (259 KB SIWZ_termomodernizacja.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_7_Przedmiary.zip
  pobierz (1296 KB Zal_7_Przedmiary.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 5 pawilonu dziecięcego.zip
  pobierz (26395 KB Zal_8_budynek nr 5 pawilonu dziecięcego.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 7 poradnie specjalistyczne.zip
  pobierz (7838 KB Zal_8_budynek nr 7 poradnie specjalistyczne.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 11 magazyn medyczno-techniczny.zip
  pobierz (3166 KB Zal_8_budynek nr 11 magazyn medyczno-techniczny.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 14 zaplecze techniczne.zip
  pobierz (7065 KB Zal_8_budynek nr 14 zaplecze techniczne.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 20 oddział zakaźny i Kardiologia.zip
  pobierz (17043 KB Zal_8_budynek nr 20 oddział zakaźny i Kardiologia.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 23 budynek garazowo-warsztatowy.zip
  pobierz (2816 KB Zal_8_budynek nr 23 budynek garazowo-warsztatowy.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_8_budynek nr 24 Patomorfologia.zip
  pobierz (1959 KB Zal_8_budynek nr 24 Patomorfologia.zip, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_9_do_SIWZ_STWIORB.pdf
  pobierz (408 KB Zal_9_do_SIWZ_STWIORB.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_10_do_SIWZ_-_Wykaz_budynkow.pdf
  pobierz (14 KB Zal_10_do_SIWZ_-_Wykaz_budynkow.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_11_do_SIWZ.pdf
  pobierz (55 KB Zal_11_do_SIWZ.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • Zal_12_do_SIWZ.pdf
  pobierz (33 KB Zal_12_do_SIWZ.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)