Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonanie stołu do badania tkanek oraz prac towarzyszących w zakładzie patomorfologii i medycyny sądowej

09 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY ŚLUSARSKIE " Wykonanie stołu do badania tkanek oraz prac towarzyszących w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie "Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 45421140-7 działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz . U. nr 19 poz 177 art. 39 ) * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wymogami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2. Zakres prac - usługa polega na wykonaniu stołu do badania tkanek oraz prac towarzyszących w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. 3. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75-581 Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7 Dział Techniczny Pokój nr 1, 5. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ - 20,00 zł + VAT 22 %. 6. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: - mgr Jerzy Turek - kierownik Działu Technicznego tel (094) 348-82-10; - Bronisława Szafulska - starszy inspektor ds. budowlanych tel (094) 348-82-64 7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2005r. do godz. 12.00 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 sierpnia 2005 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego 9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni art. 24 ustawy Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 10. Kryteria oceny ofert. - cena - 85 % - okres gwarancji - 15 % 11. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)