Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku oddziałów położniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

08 września 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Nr sprawy TT/ 10 /2006 OGŁOSZENIE Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pt. "Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku oddziałów położniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku oddziałów położniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych związanych z wymianą dźwigu - przekazanie zdemontowanych elementów dźwigu Zamawiającemu - wykonanie fundamentu pod dźwig szpitalny - dostawa i montaż dźwigu szpitalnego - wykonanie robót wykończeniowych - wykonanie modernizacji instalacji zasilania elektrycznego dźwigu - wykonanie instalacji oddymiania szybu windowego - przeprowadzenie oceny zgodności CE przez jednostkę notyfikowaną - dokumentowanie badań i pomiarów rejestracyjnych dźwigu szpitalnego - uzyskanie dopuszczenia dźwigu do eksploatacji i rejestracja urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego - w okresie gwarancyjnym prowadzenie serwisu i konserwacji urządzenia - przedmiot zamówienia jest opisany poprzez dokumentację projektową (Projekt budowlany-Wymiana Dźwigu szpitalnego w budynku położniczo-chirurgicznym), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych) oraz przedmiar robót (Przedmiar robót budowlano-instalacyjnych) 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 3. Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ. 5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: 1)Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony", 3)w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 7 . Wykonawca nie wnosi wadium. 8. Kryteria oceny ofert: cena - 70 % termin wykonania zadania - 10 % gwarancja - 10 % zużycie energii (pobór mocy silnika napędzającego dźwig) - 10 % 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1, do dnia 18.09.2006r. do godz. 10.00 10. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pokój nr 1 (tel./fax. 094 3451171) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 122,00 zł brutto.

Załączniki:

 • 229-siwz.pdf
  pobierz (178 KB 229-siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-przedmiar-ogolnobud.pdf
  pobierz (73 KB 229-przedmiar-ogolnobud.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-przedmiar-elektr.pdf
  pobierz (67 KB 229-przedmiar-elektr.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-specyfikacja.pdf
  pobierz (0 KB 229-specyfikacja.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-specyfikacja-elektr.pdf
  pobierz (0 KB 229-specyfikacja-elektr.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-przedmiar-oddymianie-szybu-windy.pdf
  pobierz (60 KB 229-przedmiar-oddymianie-szybu-windy.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-opis-ster_klapami.pdf
  pobierz (68 KB 229-opis-ster_klapami.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-a3-jpg.jpg
  pobierz (959 KB 229-a3-jpg.jpg, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-8-11.pdf
  pobierz (97 KB 229-8-11.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-1-7.pdf
  pobierz (230 KB 229-1-7.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-rys1.tiff
  pobierz (456 KB 229-rys1.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-instalacje-teletechniczne.pdf
  pobierz (91 KB 229-instalacje-teletechniczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-instalacje-elektryczne.pdf
  pobierz (123 KB 229-instalacje-elektryczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-rysunek-1e-tif.tiff
  pobierz (53 KB 229-rysunek-1e-tif.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-rys1-k.tiff
  pobierz (171 KB 229-rys1-k.tiff, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 229-specyfikacja-techniczna-instalacje-oddymiania.pdf
  pobierz (181 KB 229-specyfikacja-techniczna-instalacje-oddymiania.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)