Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wymiana dźwigu szpitalnego

08 lipca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 4 845 000 EURO na zadanie pt.: Wymiana dźwigu szpitalnego

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu szpitalnego elektrycznego o sześciu przystankach wraz z wykonaniem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku Pionu Dziecięcego.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) posiadają uprawnienia: do wykonywania robót elektrycznych, ogólnobudowlanych, Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania montażu dźwigu o nośności nie mniejszej niż 1600 kg; 5) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 montaże dźwigów o udźwigu 1 600 kg oraz roboty z zakresu instalacji elektrycznych w wąskim zakresie; 6) posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.; 7) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.

 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

 9. Wadium – 9 000,00 zł.

 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%;

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.07.2010 r. do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 200,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_wymiana dźwigu szpitalnego.pdf
  pobierz (65 KB wybór ofert_wymiana dźwigu szpitalnego.pdf, data publikacji: 27 lipca 2010)
 • UZUPEŁNIENIE_WYMIANA DŹWIGU.PDF
  pobierz (49 KB UZUPEŁNIENIE_WYMIANA DŹWIGU.PDF, data publikacji: 22 lipca 2010)
 • odpowiedzi01_dzwig.pdf
  pobierz (202 KB odpowiedzi01_dzwig.pdf, data publikacji: 16 lipca 2010)
 • SIWZ_dzwig.pdf
  pobierz (206 KB SIWZ_dzwig.pdf, data publikacji: 08 lipca 2010)
 • przedmiar robot.pdf
  pobierz (46 KB przedmiar robot.pdf, data publikacji: 08 lipca 2010)
 • szkic przekroju kondygnacji budynku.pdf
  pobierz (904 KB szkic przekroju kondygnacji budynku.pdf, data publikacji: 08 lipca 2010)
 • rzut dzwigu szpitalnego.pdf
  pobierz (862 KB rzut dzwigu szpitalnego.pdf, data publikacji: 08 lipca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)