Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wymiana pokrycia dachowego budynku Zakładu Patomorfologii

04 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony nieprzekraczający 5 150 000 EURO (szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 206 000 euro) na robotę budowlaną pt.:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego na budynku Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Kod CPV 45453000-7.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: • wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum dwie roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; • osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia i przynależą do izb branżowych; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; • są ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do Zamawiającego na kwotę minimum 100 000,00 zł; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 90%; • termin wykonania – 10%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.04.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Załączniki:

 • wybór oferty_pokrycie dachowe.pdf
  pobierz (366 KB wybór oferty_pokrycie dachowe.pdf, data publikacji: 29 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi 1_pokrycie dachu.pdf
  pobierz (333 KB odpowiedzi 1_pokrycie dachu.pdf, data publikacji: 23 kwietnia 2008)
 • SIWZ-Patomorfologia dach.pdf
  pobierz (184 KB SIWZ-Patomorfologia dach.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2008)
 • Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia dach.pdf
  pobierz (71 KB Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia dach.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)