Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Całodobowa fizyczna i elektroniczna ochrona terenu budowy i obiektów

04 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki w Koszalinie działający z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2001 z dnia 15 lutego 2001 r., w którego imieniu działa Inwestor Zastępczy Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "EKOBUD" S.C. 75-842 Koszalin, ul. Słowiańska 11b, tel. (0-94) 342-23-14 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na całodobową fizyczną i elektroniczną ochronę terenu budowy i obiektów istniejących na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego można odebrać w siedzibie Inwestora zastępczego - Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "EKOBUD" S.C. w Koszalinie, ul. Słowiańska 11b, tel. (0-94) 342-23-14. Odpłatność za materiały przetargowe wynosi 10 zł brutto regulowane gotówką przy odbiorze. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy: od dnia 1 października 2005 r. godz. 000 do dnia 30 września 2006 r. godz. 2400. 5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; b) wykonali przynajmniej 3 usługi zbliżone zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat; c) posiadają uprawnienia (koncesję na ochronę mienia) oraz niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; e) zaoferują termin płatności nie krótszy niż 40 dni; 6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) Oferowana cena ryczałtowa - 100 % 8. Ofertę należy złożyć w Dziale Technicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7 w terminie 19 sierpnia 2005 r. do godziny 845. 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2005 r. o godzinie 900 w Dziale Technicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. 10. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)