Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Eksploatacja i konserwacj hydroforni, ujęcia wody i pompy głębinowej

20 grudnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki w Koszalinie działający z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. w którego imieniu działa Inwestor Zastępczy Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "EKOBUD" S.C. 75-842 Koszalin, ul. Słowiańska 11b, tel. 094-342-23-14 ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na eksploatację i konserwację hydroforni, Ujęcia wody i pompy głębinowej na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29 Kod CPV: 65 13 00 00-3 Obsługa stacji wody 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Inwestora zastępczego - Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "EKOBUD" S.C. w Koszalinie, ul. Słowiańska 11b, tel. 094-342-23-14. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy: od dnia 16 stycznia 2006 r. do dnia 15 stycznia 2007 r. 5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub uzyskali zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; c) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub przedłożą zaświadczenie, że uzyskali zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; d) wykonali przynajmniej 1 usługę zbliżoną zakresem i wartością do przedmiotu zamówienia w okresie ostatniego roku; e) oświadczą, że koszty materiałów eksploatacyjnych i niezbędne opłaty rozliczane będą po kosztach rzeczywistych udokumentowanych rachunkami; f) zaoferują termin płatności nie krótszy niż 40 dni; 6. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) Oferowana cena ryczałtowa - 100 % 8. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Inwestora zastępczego w terminie 05 stycznia 2006 r. do godziny 830. 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 stycznia 2006 r. o godzinie 900 w siedzibie Inwestora Zastępczego - Przedsiębiorstwie Usługowo Produkcyjnym "EKOBUD" S.C. w Koszalinie, ul. Słowiańska 11b. 10. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)