Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konserwacja dźwigów osobowych

28 lutego 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

Konserwacja dźwigów osobowych

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl Zakres lub wielkość zamówienia: Konserwacja dźwigów osobowych – 3 szt.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2014 r.
 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności konserwacyjnych przy dźwigach; 2) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, min. 1 usługę konserwacji dźwigów typu KONE, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia; 3) dysponują osobami uprawnionymi do konserwacji dźwigów; 4) dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania pomiarów elektrycznych oraz do wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych; 5) posiadają infrastrukturę techniczną do prowadzenia stałej konserwacji dźwigów KONE w tym specjalistyczne wyposażenie elektroniczne KONE (indywidualne płyty KNX) niezbędne przy ustawianiu i odtwarzaniu parametrów pracy oraz dokonywania nastaw umożliwiających przeprowadzenie badań okresowych UDT; 6) posiadają dostęp do oryginalnych części zamiennych dźwigów KONE; 7) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
 7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 8. Wadium – niewymagane.
 9. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 07.03.2012 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_konserwacja dzwigow.pdf
  pobierz (67 KB wybor oferty_konserwacja dzwigow.pdf, data publikacji: 09 marca 2012)
 • SIWZ-konserwacja dzwigow.pdf
  pobierz (161 KB SIWZ-konserwacja dzwigow.pdf, data publikacji: 28 lutego 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)