Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Kontrola i nadzór nad stanem technicznym kominów spalinowych

18 lutego 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na : Kontrolę i nadzór nad stanem technicznym kominów spalinowych, dymowychi wentylacyjnych we wszystkich obiektach administrowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie kod CPV 74724000 - 0 * * * 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenia pisemnej oferty określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Termin wykonania zamówienia - trzy lata od dnia 01.04.2005 r. 3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej. 4. Nie wymaga się wnoszenia wadium. 5. Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Techniczny Pokój nr 2, 6. Cena formularza ofertowego wraz ze SIWZ -30,00 zł + VAT 22 %. 7. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 1. mgr Jerzy Turek Kierownik Działu Technicznego tel. (094) 348-82-10 2. mgr inż. Wojciech Smuk Specjalista inspektor ds. budowlanych tel. (94) 348-82-68 Informacje można uzyskać codziennie w godz. 8.00 - 14.00. 8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2005 r. do godz 10.00 9. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 marca 2005 r. o godz 11.15 w siedzibie Zamawiającego 10. Oferty mogą złożyć Wykonawcy którzy spełniają następujące wymagania: - złożą oświadczenie, że nie są wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Pzp - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp i złożą stosowne oświadczenie o spełnieniu tych warunków 11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 2 i art.17 Ustawy Pzp oraz zaakceptują warunki przedstawione w wzorze umowy i SIWZ 12. Kryteria oceny ofert: - cena kontroli i nadzoru - 80 % - cena usług uzupełniających - 10% - warunki płatności - 10 % 13. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)