Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ochrona budowy szpitala

14 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/223/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

OCHRONA BUDOWY SZPITALA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres zamówienia: Całodobowa fizyczna i elektroniczna ochrona terenu budowy i obiektów istniejących na budowie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Leśna 29.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; b) posiadają koncesję na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia; c) dysponują bazą monitoringu umożliwiającą przyjęcie sygnału zagrożeń w czasie nie dłuższym niż 5 sekund i czasem reakcji na otrzymany sygnał nie dłuższym niż 6 sekund oraz dysponują możliwością monitorowania obiektu Zamawiającego drogą radiową pozwalającą na stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; d) dysponują minimum trzema załogami patrolowo-interwencyjnymi wyposażonymi w samochody, tak aby co najmniej jedna z nich mogła podjąć interwencję w czasie maksymalnie 10 minut w dzień i 5 minut w nocy; e) dysponują systemem łączności radiowej pozwalający na radiowe komunikowanie się pracownika ochrony oraz grupie interwencyjnej z Centrum Monitorowania (radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze pracujące w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na wydzielonej częstotliwości);
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27 grudnia 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (116 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 28 grudnia 2012)
 • SIWZ_ochrona budowy_2012.pdf
  pobierz (262 KB SIWZ_ochrona budowy_2012.pdf, data publikacji: 14 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)