Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ochrona obiektów i mienia, konwój, dyskretne ostrzeganie, monitoring Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

26 kwietnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA, KONWÓJ, DYSKRETNE OSTRZEGANIE, MONITORING SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: ochrona obiektów i mienia, konwój, dyskretne ostrzeganie, monitoring szpitala wojewódzkiego w koszalinie

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 31 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

•posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740 z późn. zmianami);

•dysponują osobą ochrony fizycznej drugiego stopnia – osobą opracowującą „Plan Ochrony” oraz organizującą i kierującą zespołem pracowników ochrony;

•dysponują łącznością dyspozytorską i monitoringową obejmującą swym zasięgiem miasto Koszalin,

•dysponują łącznością bezprzewodową pomiędzy pracownikami w chronionych obiektach,

•dysponują co najmniej trzema patrolami samochodowymi będącymi w dyspozycji przez 24 godziny na dobę,

•dysponują na terenie miasta Koszalina stację monitoringu obsługiwaną całodobowo przez licencjonowanych pracowników ochrony umożliwiającą przyjęcie sygnału zagrożeń w czasie nie dłuższym niż 5 sekund i czasem reakcji nie dłuższym niż 10 minut,

•dysponują telefonicznym, bezpośrednim stałym łączem z Policją i łączem ze Strażą Pożarną, gwarantującym możliwość niezakłóconej łączności w sytuacjach zagrożeń,

•monitorują obiekty drogą radiową,

•dysponują grupą konwojową,

•dysponują osobą opracowującą plany ochrony oraz organizującą i kierująca zespołami pracowników ochrony fizycznej;

•wykonywali lub są w trakcie wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 usług w zakresie ochrony fizycznej o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł każda;

•są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

  1. Wadium - 20 000,00 zł

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.05.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert-ochrona.pdf
    pobierz (96 KB wybór ofert-ochrona.pdf, data publikacji: 09 maja 2011)
  • odpowiedzi 1 -ochrona.pdf
    pobierz (215 KB odpowiedzi 1 -ochrona.pdf, data publikacji: 29 kwietnia 2011)
  • SIWZ-ochrona.pdf
    pobierz (2316 KB SIWZ-ochrona.pdf, data publikacji: 26 kwietnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)