Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pełnienie funkcji inżyniera dla projektu inwestycyjnego p.n. „modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”

30 stycznia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na usługę pt.:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA DLA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO P.N. „MODERNIZACJA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 30.01.2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie pomocy technicznej i funkcji Inżyniera dla Projektu Inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:  co najmniej 3 usługi których przedmiotem każdej z nich był nadzór nad realizacją zakończonych robót budowlanych, realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważnych) w tym :  co najmniej jedną usługę nadzoru nad realizacją zakończonych robót budowlanych dla budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3 należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 wpisanego do rejestru zabytków,  co najmniej 1 usługę której przedmiotem był nadzór nad realizacją zakończonych robót budowlanych na budynku szpitalnym.  co najmniej 1 kompletną dokumentację przetargową wykonaną według polskiej ustawy prawo zamówień publicznych i w oparciu o warunki kontraktowe w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, np. „żółty” FIDIC (lub równoważnych), na budowę obiektu kubaturowego zawierającego instalacje medyczne lub chemiczne. b) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w liczbie co najmniej 10 pracowników, w tym co najmniej 4 pracowników personelu kierowniczego. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, c) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące [osoby / podmioty] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: 2)c.1. 1 osobę na stanowisko Kierownika Zespołu/ Lidera Zespołu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne), doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tzn., w ciągu ostatnich 5 lat przez minimum 3 lata, pełnienie funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta przy realizacji robót budowlanych na co najmniej jednym budynku o kubaturze co najmniej 10 000 tys. m3, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 wpisanego do rejestru zabytków. W kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą stosowany będzie język polski. W związku z tym, w przypadku gdy Kierownik Zespołu/ Lider Zespołu Wykonawcy nie posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zatrudnić tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie. 2)c.2. 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie konstrukcji obiektów budowlanych, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, ze znajomością warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych), w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynkach o kubaturze co najmniej 10 tys. m3, należących do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 wpisanego do rejestru zabytków. 2)c.3. 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami sanitarnymi, ze znajomością warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych) . Pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót przy realizacji:

  • co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynku o kubaturze co najmniej 10 tys. m3, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 zawierającego instalacje medyczne lub laboratoryjne. 2)c.4. 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi ze znajomością warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych). Pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót przy realizacji:
  • co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynku o kubaturze co najmniej 10 000. m3, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 zawierającego instalacje medyczne lub laboratoryjne.

2)c.5. 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi, ze znajomością warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych) . 2)c.6. 1 osobę na stanowisko Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264. 2)c.7. 1 osobę na stanowisko Specjalisty ds. sporządzania wniosków o dofinansowanie, posiadającą wyższe wykształcenie, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu wniosków do instytucji finansujących projekty inwestycyjne, z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264.

2)c.8. 1 osobę na stanowisko Specjalisty ds. przygotowania dokumentacji przetargowej, posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu procedur przetargowych w tym przygotowanie dokumentacji przetargowych, wykonanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) w zakresie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla budynku należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 . 3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 2 500 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów określających obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, b) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

4) Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 1. Wadium – 30 000,00 PLN.

 2. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;

 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.03.2009 r. do godz. 10.00.

 4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 9. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 100,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://simap.europa.eu

Załączniki:

 • inf_o-wyborze_oferty-inzynier.pdf
  pobierz (412 KB inf_o-wyborze_oferty-inzynier.pdf, data publikacji: 06 kwietnia 2009)
 • wyjasnienia_02-inzynier.pdf
  pobierz (446 KB wyjasnienia_02-inzynier.pdf, data publikacji: 10 marca 2009)
 • wyjasnienia_01_inzynier.pdf
  pobierz (133 KB wyjasnienia_01_inzynier.pdf, data publikacji: 09 marca 2009)
 • rozstrzygniecie_protestow_01_inzynier.pdf
  pobierz (790 KB rozstrzygniecie_protestow_01_inzynier.pdf, data publikacji: 09 marca 2009)
 • modyfikacja_siwz_01_inzynier.pdf
  pobierz (1112 KB modyfikacja_siwz_01_inzynier.pdf, data publikacji: 09 marca 2009)
 • wezwanie do protestu_03-inzynier kontraktu.pdf
  pobierz (304 KB wezwanie do protestu_03-inzynier kontraktu.pdf, data publikacji: 16 lutego 2009)
 • protest_03-inzynier kontraktu.pdf
  pobierz (972 KB protest_03-inzynier kontraktu.pdf, data publikacji: 16 lutego 2009)
 • wezwanie do protestu_02-inzynier kontraktu0001.pdf
  pobierz (314 KB wezwanie do protestu_02-inzynier kontraktu0001.pdf, data publikacji: 16 lutego 2009)
 • protest_02-inzynier kontraktu.pdf
  pobierz (1545 KB protest_02-inzynier kontraktu.pdf, data publikacji: 16 lutego 2009)
 • wezwanie do protestu.pdf
  pobierz (306 KB wezwanie do protestu.pdf, data publikacji: 11 lutego 2009)
 • protest.pdf
  pobierz (1323 KB protest.pdf, data publikacji: 11 lutego 2009)
 • SIWZ-inzynier.pdf
  pobierz (450 KB SIWZ-inzynier.pdf, data publikacji: 02 lutego 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)