Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego

20 marca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:„Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2015 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz: 1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi, w tym: a) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego/Powierniczego, w tym nadzór nad realizacją zakończonych robót budowlanych dla budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3 należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1263, 1264, zawierającego instalacje medyczne lub chemiczne, o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto współfinansowanego zewnętrznymi źródłami finansowania, b) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego/Powierniczego w prowadzeniu robót budowlanych w czynnych obiektach szpitalnych, c) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zawierającej instalacje medyczne lub chemiczne; 2) dysponują do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami/podmiotami: a) 1 osobą na stanowisko Kierownika Zespołu/ Lidera Zespołu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne ze znajomością warunków kontraktowych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych zewnętrznymi źródłami finansowania, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tzn. w ciągu ostatnich 5 lat przez minimum 3 lata, pełnienie funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera przy realizacji robót budowlanych, na co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynkach o kubaturze, co najmniej 10 000 m3, należącej do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264, b) 2 osobami na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie konstrukcji obiektów budowlanych, posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, ze znajomością warunków kontraktowych inwestycji współfinansowanych zewnętrznymi źródłami finansowania, w tym, co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynku o kubaturze, co najmniej 10 000 m3, należących do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264, c) 2 osobami na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami sanitarnymi, ze znajomością warunków kontraktowych inwestycji współfinansowanych zewnętrznymi źródłami finansowania, w tym w ciągu ostatnich 5 lat funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót przy realizacji, co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 zawierającego instalacje medyczne lub chemiczne, d) 1 osobą na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającej, co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi ze znajomością warunków kontraktowych inwestycji współfinansowanych zewnętrznymi źródłami finansowania, w tym w ciągu ostatnich 5 lat funkcji inspektora nadzoru/kierownika robót przy realizacji, co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane na budynku o kubaturze, co najmniej 10 000 m3, należącego do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264 zawierającego instalacje medyczne lub chemiczne, e) 1 osobą na stanowisko Specjalisty ds. sporządzania wniosków o dofinansowanie, posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w przygotowywaniu wniosków do instytucji współfinansujących projekty inwestycyjne, z jednej z następujących klas PKOB: 1263, 1264. doświadczenie w rozliczaniu przedsięwzięć dotowanych w ramach systemu zielonych inwestycji, f) 1 osobą na stanowisko Specjalisty ds. przygotowania dokumentacji przetargowej, posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu procedur przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowych dla inwestycji współfinansowanych zewnętrznymi źródłami finansowania, w zakresie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla budynków należących do jednej z następujących klas PKOB: 1220, 1263, 1264, g) co najmniej jedna z osób wymienionych w pkt 2a - 2d posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w czynnych obiektach szpitalnych; 3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – 3 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.03.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie_inzynier.pdf
  pobierz (55 KB sprostowanie_inzynier.pdf, data publikacji: 10 kwietnia 2012)
 • wybor oferty_inzynier.pdf
  pobierz (881 KB wybor oferty_inzynier.pdf, data publikacji: 06 kwietnia 2012)
 • uzupelnienie odpowiedzi02_inzynier.pdf
  pobierz (64 KB uzupelnienie odpowiedzi02_inzynier.pdf, data publikacji: 28 marca 2012)
 • modyfikacja_inzynier.pdf
  pobierz (672 KB modyfikacja_inzynier.pdf, data publikacji: 27 marca 2012)
 • odpowiedzi02_inzynier.pdf
  pobierz (512 KB odpowiedzi02_inzynier.pdf, data publikacji: 27 marca 2012)
 • przesuniecie terminu_inzynier.pdf
  pobierz (53 KB przesuniecie terminu_inzynier.pdf, data publikacji: 26 marca 2012)
 • odpowiedzi01_inzynier.pdf
  pobierz (63 KB odpowiedzi01_inzynier.pdf, data publikacji: 23 marca 2012)
 • SIWZ_inzynier.pdf
  pobierz (199 KB SIWZ_inzynier.pdf, data publikacji: 20 marca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)