Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

świadczenie usług telekomunikacyjnych

08 czerwca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/109/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Realizacja połączeń telefonicznych (czas w rozliczeniu miesięcznym): 1) połączenia lokalne i strefowe – 12000 minut; 2) połączenia międzystrefowe – 5000 minut; 3) połączenia międzynarodowe – 60 minut (należy przyjąć koszt połączeń do państw Unii Europejskiej stacjonarne i komórkowe); 4) połączenia komórkowe – 5500 minut.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; b) są wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500000 zł;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19 czerwca 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty_109.pdf
  pobierz (145 KB informacja o wyborze oferty_109.pdf, data publikacji: 26 czerwca 2012)
 • wyjaśnienia02_telekomunikacja.pdf
  pobierz (118 KB wyjaśnienia02_telekomunikacja.pdf, data publikacji: 19 czerwca 2012)
 • sprostowanie do modyfikacji_telekomunikacja.pdf
  pobierz (148 KB sprostowanie do modyfikacji_telekomunikacja.pdf, data publikacji: 19 czerwca 2012)
 • modyfikacja siwz_przedłużenie terminu2.pdf
  pobierz (135 KB modyfikacja siwz_przedłużenie terminu2.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2012)
 • wyjaśnienia01_telekomunikacja.pdf
  pobierz (100 KB wyjaśnienia01_telekomunikacja.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2012)
 • przedłużenie terminu na składanie ofert109.pdf
  pobierz (90 KB przedłużenie terminu na składanie ofert109.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2012)
 • formularz cenowy_zał4 do siwz.xls
  pobierz (22 KB formularz cenowy_zał4 do siwz.xls, data publikacji: 08 czerwca 2012)
 • SIWZ_uslugi telekomunikacyjne.pdf
  pobierz (160 KB SIWZ_uslugi telekomunikacyjne.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)