Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

25 kwietnia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 euro na zadanie pt.

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych generowanych z lokalizacji zamawiającego, dla jednej linii telefonicznej cyfrowej ISDN TP pro- (sek.) profil profit pro 30 dla 30 numerów /30 startowy/.

 1. Realizacja połączeń telefonicznych.

  Do kalkulacji netto kosztów połączeń należy przyjąć następujące frakcje połączeń oraz ich czas w rozliczeniu miesięcznym przy naliczaniu sekundowym połączenia telefonicznego:

  1. Połączenia lokalne i strefowe 30 000 minut
  2. Połączenia międzymiastowe/międzystrefowe/ 5 000 minut
  3. Połączenia międzynarodowe 60 minut
  4. Połączenia komórkowe 5 500 minut
  5. Pozostałe połączenia 400 minut
 2. Serwis.

  Dostępność 24 h/dobę serwisu w celu zgłaszania i usuwania awarii.

 3. Wymagania techniczne.

  1. Zamontowanie centrali cyfrowej wewnątrz zakładowej 400 numerowej na koszt wykonawcy zamówienia, zapewnienie jednorodności systemu z możliwością rozbudowy do 430 numerów.

   Aparaty telefoniczne:

   • 40 szt. systemowych cyfrowych,
   • 350 szt. analogowych.
  2. Doposażenie o dodatkowe 20 szt. aparatów telefonicznych bezprzewodowych (przenośnych)

  3. Włączenie do centrali 9 miejskich telefonów Szpitala Wojewódzkiego zainstalowanych obecnie w obiektach przy ulicy Chałubińskiego 7 (3416666, 3426790, 3438680, 3451171, 3451309, 3451635, 3452564, 3454707, 3463232).
  4. Zapewnienie bezpłatnych połączeń wewnętrznych pomiędzy wszystkimi numerami Szpitala Wojewódzkiego.
  5. Sekundowy system naliczania.
  6. Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonicznej w Szpitalu Wojewódzkim.
  7. Wyposażenie centrali w zestaw komputerowy z drukarką laserową dla potrzeb taryfikacji i obsługi administracyjnej centrali.
  8. Taryfikator rozmów umożliwiający taryfikację zgodnie z taryfami operatora. Taryfikator ma mieć możliwość analizy kosztów połączeń dla poszczególnych abonentów jak też grup abonentów (oddziałów, wydziałów) oraz zapewnienie bezpłatnego billingowania rozmów w układach:

   • systemowym /pojedyncze aparaty/,
   • wewnętrznym,
   • ośrodków kosztowych.
  9. Wyposażenie pulpitu stanowiska pośredniczącego - 2 kpl.

  10. Zapewnienie możliwości zdalnego nadzoru systemu.
  11. Kierowanie rozmów telefonicznych jedynie przez łącza kablowe
  12. Zapewnienie możliwości nakładania dla każdego portu uprawnień:
   • tylko łączność wewnątrz szpitalna,
   • dodatkowo łączność miejska,
   • dodatkowo łączność międzymiastowa,
   • dodatkowo łączność komórkowa,
   • dodatkowo łączność międzynarodowa.
  13. Zapewnienie możliwości podłączenia w każdej chwili 4 szt. bramek GSM (telefoni komórkowej).
  14. Zapewnienie łącza internetowego o szybkości 1 Mb/s lub powyżej dla dotychczasowych numerów: 3470622, 3470624, 3474297.
  15. Zapewnienie łącza bezpośredniego z centrali szpitala, z numeru wewnętrznego 185 do budynku Pomocy Doraźnej przy ulicy Kościuszki.
  16. Zapewnienie bezpłatnego billingowania rozmów 8 telefonów miejskich - 3426943, 3430799, 3433619, 3460018, 3460033, 3470622, 3470624, 3470623.
  17. Niska awaryjność central telefonicznych.
  18. Prace wykonywane będą w sposób zapewniający bezprzerwową łączność telefoniczną na terenie Szpitala Wojewódzkiego zarówno podczas wykonywania prac przyłączeniowo-przełączeniowych związanych ze zmianą dotychczasowego operatora jak i podczas eksploatacji, na dotychczasowych warunkach.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 64.20.00.00.-8 -usługi telekomunikacyjne, kategoria usług 5.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.swk.med.pl
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia - umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); ocena spełnienia tych warunków określona w SIWZ.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób:

  1. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  2. w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony",
  3. w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Wykonawca nie wnosi wadium.

 9. Kryteria oceny ofert:

  Cena - 100 %

 10. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiająceo:

  Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalinie
  Dział Techniczno-Administracyjny Pokój nr 1,
  do dnia 15.05.2007 r. do godz. 1000

 11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym pokój nr 1, tel. 094 3488201, fax. 094 3451171 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych:
www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • 405-siwz-telekomunikacja.pdf
  pobierz (223 KB 405-siwz-telekomunikacja.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • przesuniecie_terminu-telekomunikacja0001.pdf
  pobierz (346 KB przesuniecie_terminu-telekomunikacja0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi01-telekomunikacja.pdf
  pobierz (2637 KB odpowiedzi01-telekomunikacja.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi02-telekomunikacja.pdf
  pobierz (4102 KB odpowiedzi02-telekomunikacja.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)