Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Transport krwi i transporty nagłe

28 maja 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

Transport krwi i transporty nagłe

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Transport krwi i transporty nagłe – do 80 000 km rocznie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz: 1) wykonali lub wykonują usługę w zakresie transportu sanitarnego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) dysponują minimum dwiema karetkami przewozowymi w standardzie „P” posiadającymi aktualną decyzję MSWiA dopuszczającą karetki do użytkowania jako pojazdy uprzywilejowane; 3) dysponują: a) dwoma kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych po ukończonym kursie pierwszej pomocy; b) pielęgniarką; c) ratownikiem medycznym; d) sanitariuszem po ukończonym kursie pierwszej pomocy.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – 4 900,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 05.06.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor oferty_transport.pdf
  pobierz (153 KB wybor oferty_transport.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2012)
 • odpowiedzi01_transport.pdf
  pobierz (180 KB odpowiedzi01_transport.pdf, data publikacji: 01 czerwca 2012)
 • SIWZ_transport.pdf
  pobierz (148 KB SIWZ_transport.pdf, data publikacji: 28 maja 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)