Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ubezpieczenie majatku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

05 grudnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: ubezpieczenie:

a)mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b)mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c)sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d)szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia, e)odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, f)komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi od 01.01.2012 do 31.12.2012

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;

•posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

•znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

•nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 80 %;

•zaakceptowane klauzule fakultatywne – 20 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.12.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiących nie więcej niż 25 % zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (171 KB informacja o wyborze oferty-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 23 grudnia 2011)
 • modyfikacja-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (182 KB modyfikacja-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 14 grudnia 2011)
 • odpowiedzi 1-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (277 KB odpowiedzi 1-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 14 grudnia 2011)
 • zmiana terminu-ubezpieczenia.pdf
  pobierz (60 KB zmiana terminu-ubezpieczenia.pdf, data publikacji: 12 grudnia 2011)
 • dodatek 8.xls
  pobierz (166 KB dodatek 8.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • dodatek 7.xls
  pobierz (166 KB dodatek 7.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • dodatek 6.xls
  pobierz (166 KB dodatek 6.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • dodatek 5.xls
  pobierz (166 KB dodatek 5.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • doatek 4.xls
  pobierz (166 KB doatek 4.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • doatek 3.xls
  pobierz (166 KB doatek 3.xls, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • SIWZ_ubezpieczenie.pdf
  pobierz (282 KB SIWZ_ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 05 grudnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)