Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ubezpieczenie majatku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

30 listopada 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: ubezpieczenie: a)mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b)mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c)sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d)szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e)odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, f)komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi od 01.01.2013 do 31.12.2013

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia; •posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; •znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; •nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 80 %; •zaakceptowane klauzule fakultatywne – 20 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.12.2012r. do godz. 11.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiących nie więcej niż 25 % zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert- ubezpieczenia.pdf
  pobierz (133 KB wybór ofert- ubezpieczenia.pdf, data publikacji: 18 grudnia 2012)
 • modyfikacja 2 - ubezpieczenia.pdf
  pobierz (361 KB modyfikacja 2 - ubezpieczenia.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • odpowiedzi 1 - ubezpieczenia.pdf
  pobierz (1116 KB odpowiedzi 1 - ubezpieczenia.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • modyfikacja 1- ubezpieczenie.pdf
  pobierz (441 KB modyfikacja 1- ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 07 grudnia 2012)
 • Dodatek nr 8 wykaz pojazdów do SIWZ na 2013.xls
  pobierz (28 KB Dodatek nr 8 wykaz pojazdów do SIWZ na 2013.xls, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • Dodatek nr 7 sprzęt elektroniczny stacjonarny do SIWZ na 2013.xls
  pobierz (26 KB Dodatek nr 7 sprzęt elektroniczny stacjonarny do SIWZ na 2013.xls, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • Dodatek nr 6 elektronika w pojazdach do SIWZ na 2013.xls
  pobierz (22 KB Dodatek nr 6 elektronika w pojazdach do SIWZ na 2013.xls, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • Dodatek nr 5 sprzęt medyczny do SIWZ na 2013.doc
  pobierz (335 KB Dodatek nr 5 sprzęt medyczny do SIWZ na 2013.doc, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • Dodatek nr 4 mienie osób trzecich w użyczeniu do SIWZ na 2013.xls
  pobierz (32 KB Dodatek nr 4 mienie osób trzecich w użyczeniu do SIWZ na 2013.xls, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • Dodatek nr 3 charakterystyka bud i budowli do SIWZ na 2013.doc
  pobierz (161 KB Dodatek nr 3 charakterystyka bud i budowli do SIWZ na 2013.doc, data publikacji: 30 listopada 2012)
 • SIWZ - ubezpieczenie.pdf
  pobierz (363 KB SIWZ - ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 30 listopada 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)