Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

01 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl 2.Zakres lub wielkość zamówienia: ubezpieczenie: a)mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b)mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c)sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d)szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia, e)odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, f)komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW). 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2010 do 31.12.2010. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10.Kryteria oceny ofert: 1)cena – 80%; 2)klauzule fakultatywne – 20% 11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.12.2009r. do godz. 10:00 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl; www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_ubezpieczenie0001.pdf
  pobierz (65 KB wybór ofert_ubezpieczenie0001.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2009)
 • ODPOWIEDZI_UBEZPIECZENIE.PDF
  pobierz (99 KB ODPOWIEDZI_UBEZPIECZENIE.PDF, data publikacji: 09 grudnia 2009)
 • SIWZ_ubezpieczenie.pdf
  pobierz (335 KB SIWZ_ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 3 do SIWZ.pdf
  pobierz (55 KB Dodatek 3 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 4 do SIWZ.pdf
  pobierz (31 KB Dodatek 4 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 5 do SIWZ.pdf
  pobierz (39 KB Dodatek 5 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 6 do SIWZ.pdf
  pobierz (20 KB Dodatek 6 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 7 do SIWZ.pdf
  pobierz (32 KB Dodatek 7 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)
 • Dodatek 8 do SIWZ.pdf
  pobierz (28 KB Dodatek 8 do SIWZ.pdf, data publikacji: 01 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)