Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

25 listopada 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na usługę pt.:

UBEZPIECZENIE MAJATKU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 80%; 2) Klauzule fakultatywne – 20%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 05.12..2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. .

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja_o_wyborze_oferty-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (369 KB informacja_o_wyborze_oferty-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2008)
 • informacja_o_wyborze_oferty-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (369 KB informacja_o_wyborze_oferty-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2008)
 • SIWZ-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (342 KB SIWZ-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_3-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (52 KB SIWZ_dodatek_3-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_4-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (33 KB SIWZ_dodatek_4-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_5-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (40 KB SIWZ_dodatek_5-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_6-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (29 KB SIWZ_dodatek_6-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_7-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (21 KB SIWZ_dodatek_7-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)
 • SIWZ_dodatek_8-ubezpieczenie.pdf
  pobierz (29 KB SIWZ_dodatek_8-ubezpieczenie.pdf, data publikacji: 25 listopada 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)