Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

28 stycznia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 27.01.2011. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówiena jest otwarcie na czas realizacji inwestycji dotowanych z funduszy europejskich linii kredytowej do kwoty 12 000 000,00 zł., a po jej zamknięciu pozostały do spłaty kredyt w kwocie do 8 000 000,00 zł.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi: 96 miesięcy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

•działają w oparciu o ustawę Prawo bankowe;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - wartość ogólna –70 000,00zł.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 09.03.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert_kredyt.pdf
  pobierz (65 KB wybór ofert_kredyt.pdf, data publikacji: 15 marca 2011)
 • Aneks nr 3 do umowy Modrnizacji Szpitala.pdf
  pobierz (79 KB Aneks nr 3 do umowy Modrnizacji Szpitala.pdf, data publikacji: 28 lutego 2011)
 • umowa z NFZ.pdf
  pobierz (1277 KB umowa z NFZ.pdf, data publikacji: 24 lutego 2011)
 • odpowiedzi 2-kredyt.pdf
  pobierz (110 KB odpowiedzi 2-kredyt.pdf, data publikacji: 23 lutego 2011)
 • Załącznik nr 23 do wyjaśnień - załaczniki do umowy SOR.pdf
  pobierz (368 KB Załącznik nr 23 do wyjaśnień - załaczniki do umowy SOR.pdf, data publikacji: 23 lutego 2011)
 • Załącznik nr 22 do wyjaśnień - bilans i rachunek wyników wrzesien 2008 2009.pdf
  pobierz (85 KB Załącznik nr 22 do wyjaśnień - bilans i rachunek wyników wrzesien 2008 2009.pdf, data publikacji: 22 lutego 2011)
 • odpowiedzi 1-kredyt.pdf
  pobierz (130 KB odpowiedzi 1-kredyt.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień-dodatkowe informacje 2008.pdf
  pobierz (700 KB Załącznik nr 1 do wyjaśnień-dodatkowe informacje 2008.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień-dodatkowe informacje 2009.pdf
  pobierz (787 KB Załącznik nr 2 do wyjaśnień-dodatkowe informacje 2009.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 3 do wyjaśnień-zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.pdf
  pobierz (97 KB Załącznik nr 3 do wyjaśnień-zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 4 do wyjaśnień-raport uzupełniający 2008.pdf
  pobierz (2708 KB Załącznik nr 4 do wyjaśnień-raport uzupełniający 2008.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 5 do wyjaśnień-raport uzupełniający 2009.pdf
  pobierz (4660 KB Załącznik nr 5 do wyjaśnień-raport uzupełniający 2009.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 6 do wyjaśnień-uchwała nr 1.pdf
  pobierz (95 KB Załącznik nr 6 do wyjaśnień-uchwała nr 1.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 7 do wyjaśnień-uchwała nr 5.pdf
  pobierz (61 KB Załącznik nr 7 do wyjaśnień-uchwała nr 5.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 8 do wyjaśnień-studium wykonalności SOR.pdf
  pobierz (12660 KB Załącznik nr 8 do wyjaśnień-studium wykonalności SOR.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień-studium wykonalności SOR cd.pdf
  pobierz (3898 KB Załącznik nr 9 do wyjaśnień-studium wykonalności SOR cd.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 10 do wyjaśnień-zestawienie należności i zobowiązań.pdf
  pobierz (39 KB Załącznik nr 10 do wyjaśnień-zestawienie należności i zobowiązań.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 11 do wyjaśnień-struktura przychodów.pdf
  pobierz (49 KB Załącznik nr 11 do wyjaśnień-struktura przychodów.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 12 do wyjaśnień-NFZ.pdf
  pobierz (97 KB Załącznik nr 12 do wyjaśnień-NFZ.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 13 do wyjaśnień - bilans i rachunek wyników 2010.pdf
  pobierz (67 KB Załącznik nr 13 do wyjaśnień - bilans i rachunek wyników 2010.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 14 do wyjaśnień-GUS.pdf
  pobierz (562 KB Załącznik nr 14 do wyjaśnień-GUS.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 15 do wyjaśnień-CIT 8 2008.pdf
  pobierz (4171 KB Załącznik nr 15 do wyjaśnień-CIT 8 2008.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 16 do wyjaśnień-CIT 8 2009.pdf
  pobierz (2527 KB Załącznik nr 16 do wyjaśnień-CIT 8 2009.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 17 do wyjaśnień-sprawozdanie przepływów pieniężnych.pdf
  pobierz (286 KB Załącznik nr 17 do wyjaśnień-sprawozdanie przepływów pieniężnych.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 18 do wyjaśnień-studium wykonalności RPO.pdf
  pobierz (2271 KB Załącznik nr 18 do wyjaśnień-studium wykonalności RPO.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 19 do wyjaśnień-oświadczenie.pdf
  pobierz (29 KB Załącznik nr 19 do wyjaśnień-oświadczenie.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 20 do wyjaśnień-struktura zatrudnienia.pdf
  pobierz (146 KB Załącznik nr 20 do wyjaśnień-struktura zatrudnienia.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • Załącznik nr 21 do wyjaśnień-odpis księgi wieczystej.pdf
  pobierz (583 KB Załącznik nr 21 do wyjaśnień-odpis księgi wieczystej.pdf, data publikacji: 21 lutego 2011)
 • modyfikacja SIWZ.pdf
  pobierz (65 KB modyfikacja SIWZ.pdf, data publikacji: 04 lutego 2011)
 • SIWZ-kredyt.pdf
  pobierz (125 KB SIWZ-kredyt.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 3 - formularz_ofertowy.xls
  pobierz (53 KB Załącznik nr 3 - formularz_ofertowy.xls, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 4 -bilans_2008.pdf
  pobierz (46 KB Załącznik nr 4 -bilans_2008.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 5 -bilans_2009.pdf
  pobierz (47 KB Załącznik nr 5 -bilans_2009.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 6 -bilans_2010.pdf
  pobierz (1094 KB Załącznik nr 6 -bilans_2010.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 7 -bilans_prognoza.pdf
  pobierz (1108 KB Załącznik nr 7 -bilans_prognoza.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 8 -inwestycje_dotowane.pdf
  pobierz (1134 KB Załącznik nr 8 -inwestycje_dotowane.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 9 -KRS.pdf
  pobierz (1405 KB Załącznik nr 9 -KRS.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 10 - NIP.pdf
  pobierz (485 KB Załącznik nr 10 - NIP.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 11 - opinia_bankowa_BOS.pdf
  pobierz (460 KB Załącznik nr 11 - opinia_bankowa_BOS.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 12 - opinia_bankowa_KB.pdf
  pobierz (681 KB Załącznik nr 12 - opinia_bankowa_KB.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 13 - opinia_i_raport_2008.pdf
  pobierz (857 KB Załącznik nr 13 - opinia_i_raport_2008.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 14 - opinia_i_raport_2009.pdf
  pobierz (1104 KB Załącznik nr 14 - opinia_i_raport_2009.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 15 - oswiadczenie_zobowiazania.pdf
  pobierz (230 KB Załącznik nr 15 - oswiadczenie_zobowiazania.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 16 - przeplyw_srodkow_prognoza.pdf
  pobierz (999 KB Załącznik nr 16 - przeplyw_srodkow_prognoza.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 17 - rachunek_zyskow_i_strat_2008.pdf
  pobierz (569 KB Załącznik nr 17 - rachunek_zyskow_i_strat_2008.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 18 - rachunek_zyskow_i_strat_2009.pdf
  pobierz (873 KB Załącznik nr 18 - rachunek_zyskow_i_strat_2009.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 19 - rachunek_zyskow_i_strat_2010.pdf
  pobierz (787 KB Załącznik nr 19 - rachunek_zyskow_i_strat_2010.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 20 - rachunek_zyskow_i_strat_prognoza.pdf
  pobierz (1011 KB Załącznik nr 20 - rachunek_zyskow_i_strat_prognoza.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 21 - regon.pdf
  pobierz (641 KB Załącznik nr 21 - regon.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 22 - statut.pdf
  pobierz (4808 KB Załącznik nr 22 - statut.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 23 - uchwala_rady.pdf
  pobierz (427 KB Załącznik nr 23 - uchwala_rady.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 24 - umowa_NFZ.pdf
  pobierz (9481 KB Załącznik nr 24 - umowa_NFZ.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 25 - umowa_RPO.pdf
  pobierz (25055 KB Załącznik nr 25 - umowa_RPO.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • Załącznik nr 26 - umowa_SOR.pdf
  pobierz (17248 KB Załącznik nr 26 - umowa_SOR.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)