Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Udzielenie kredytu długoterminowego

25 maja 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w dniu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych - na stronie www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: kredyt długoterminowy w kwocie 2 900 000zł 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 120 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: - Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "spełniony". - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wadium - 16 000,00zł. 9. Kryteria oceny ofert: cena - 100%, 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.12.2006 r. do godz. 10.00. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł 16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2006 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w dniu publikacji - na stronie www.swk.med.pl Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • 291-zalacznik_4.pdf
  pobierz (818 KB 291-zalacznik_4.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_5.pdf
  pobierz (333 KB 291-zalacznik_5.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_4-aktualne.pdf
  pobierz (35 KB 291-zalacznik_4-aktualne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-uniewaznienie_postepowania-kredyt.pdf
  pobierz (306 KB 291-uniewaznienie_postepowania-kredyt.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_1c.pdf
  pobierz (2153 KB 291-zalacznik_1c.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_2.pdf
  pobierz (1171 KB 291-zalacznik_2.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_3.pdf
  pobierz (35 KB 291-zalacznik_3.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-odpowiedzi_01-kredyt.pdf
  pobierz (553 KB 291-odpowiedzi_01-kredyt.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_1a.pdf
  pobierz (1301 KB 291-zalacznik_1a.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-zalacznik_1b.pdf
  pobierz (1245 KB 291-zalacznik_1b.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 291-siwz_kre-pdf.pdf
  pobierz (159 KB 291-siwz_kre-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)